dimecres, 7 d’octubre de 2020

DIJOUS DIA 8, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

 


L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 8 d’octubre, sessió plenària ordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, atès que les circumstàncies i la configuració de la sala de plens encara no permeten sessions presencials, amb distàncies de seguretat. El ple començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

Com en anteriors sessions, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.org, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió. L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

2. Aprovació acta anterior.
2.1. PLE2020/12 ordinari 17/09/2020

3. Expedient 2019/7108. Resolució d’expedient de revisió d’ofici de l’article 51 de l’acord de funcionaris i l’article també número 51 del conveni col·lectiu del personal laboral, i la part relativa a l’ajut de jubilació de l’annex 1 “Fons social”, de l’acord i conveni anteriors publicat al BOPT en data 30 de març de 2011 pel període 2011-2018.

4. Proposta expedient 9385/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes.

5. Donar compte decret de l’alcaldia núm 2020/5541 de data 18/09/2020, corresponent a les línies fonamentals del pressupost 2021.

6. Dictamen verificació text refós del PEU per la regulació d’establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies estupefaents o psicotròpiques legalment permeses de Calafell.

7. Dictamen ple d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM (IX) PAU 24. - Masia de Cal Rion.

8. Proposta de ratificació pel ple de l’apartat 5 de la proposta de la junta de govern local de data 21 de setembre de 2020 d’aixecament de suspensió cautelar de l’expedient de contractació, concurs per a la redacció del projecte executiu per a la rehabilitació i posterior ampliació de la Masia de Cal Rion com a nova seu de l’escola municipal de música i arts de Calafell, així com la posterior direcció de l’obra i continuació de la licitació.

9. Proposta de ratificació pel ple de l’apartat 4 de l’acord de la junta de govern local de data 21 de setembre de 2020, d’aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs de clàusules econòmiques administratives particulars i plec tècnic que han de regir la contractació referent a les obres d’urbanització, fases II i III, del carrer Jesús, per procediment obert, i inici de la licitació.

10. Proposta de ratificació pel ple de l’apartat 4 de la proposta de la junta de govern local de 28 de setembre de 2020 sobre la contractació de les obres per a la construcció d’un centre d’acollida d’animals, per procediment obert.

11. Moció que presenten els grups municipals d’ERC, Sumem+Junts i la CUP per debatre en el proper ple de l’Ajuntament de Calafell en relació a la sentència del Tribunal Suprem.

12. Moció conjunta dels grups municipals a l’Ajuntament de Calafell donant suport a les treballadores i els treballadors de l’empresa Glass Saint-Gobain de l’Arboç, per tal d’evitar el seu tancament definitiu.

13. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (5463 a 5795).

14. Donar compte de les actes de junta de gover local (34 a 37).

15. Precs i preguntes.

dimarts, 15 de setembre de 2020

DIJOUS 17, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 17 de setembre, sessió plenària ordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, atès que les circumstàncies i la configuració de la sala de plens encara no permet sessions presencials, amb distàncies de seguretat. El ple començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

Com en anteriors sessions, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.org, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió. L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

2. Aprovació acta anterior.
2.1. PLE2020/11 ordinari 13/08/2020

3. Proposta d’aprovació inicial del reglament dels serveis a les empreses i persones emprenedores VilarencZenit.

4. Proposta de modificació art. 16 de les bases específiques per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2020.

5. Proposta ratificació ple decret d’alcaldia 2020/5292 continuïtat neteja viària adjudicat a Urbaser.

6. Proposta expedient 8396/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.

7. Donar compte decret 4051/20 de 3 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0462_20, referent als serveis assignatura optativa de vela escolar als instituts, mesos de gener, febrer i de l’1 al 13 de març de 2020.

8. Donar compte decret 4049/20 de 3 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0464_20, referent al subministrament i serveis pel funcionament essencial per la continuïtat del manteniment de les instal·lacions esportives.

9. Donar compte decret 4046/20 de 3 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0461_20, referent al lloguer de maquinària per a la realització del mòdul de manipulació de càrregues amb carretons elevadors programa FOAP 2019.

10. Donar compte decret 4050/20 de 3 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0463_20, referent al subministrament de 300 flyers per als usuaris del departament de Treball d’entrevistes ràpides d’ocupació.

11. Donar compte decret 4048/20 de 3 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0501_20, referent al servei de reparació i manteniment de ferreteria.

12. Donar compte decret 4047/20 de 3 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0546_20, referent als honoraris pel servei de direcció obres condicionament del SAC a les dependències municipals plaça Pau Casals Segur de Calafell

13. Donar compte decret 4045/20 de 3 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0500_20, referent al subministrament de cabina sanitària Ciutadella Ibèrica període de l’1 de gener al 31 de maig de 2020.

14. Donar compte decret 4340/20 de 15 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0529_20, referent al servei del sistema d’alarmes del Casal Jove i les oficines de la regidora de Joventut a la plaça Alcalde Romeu per a l’any 2020.

15. Donar compte decret 4698/20 de 31 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0550_20, referent a la continuïtat del servei de transport escolar amb efectes de setembre de 2020 i fins a finals del curs 2021.

16. Donar compte de l’informe de transparència de 2019 de l’Ajuntament de Calafell.

17. Donar compte al ple de la corporació del decret de l’alcaldia núm 4492 de data 24 de juliol de 2020, d’aprovació de l’actualització del protocol d’actuació del personal municipal amb motiu de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, declarat pel reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per salvaguardar la seguretat i salut laboral de tot el personal que presti els seus serveis de forma presencial.

18. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (4503 a 5462).

19. Donar compte de les actes de junta de govern local (29 a 33).

20. Precs i preguntes.

dimarts, 11 d’agost de 2020

DIJOUS 13, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 13 d’agost, sessió plenària ordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. El ple començarà a les 17 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

Com que l’evolució de la pandèmia obliga encara a fer plens virtuals, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.org, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió. L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. PLE2020/10 ordinari 23/07/2020

2. Propostes

Àrea Serveis Interns - Personal

2.1.1. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 4215 de data 10 de juliol de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comité de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi de la Covid-19. Setmana del 13 de juliol de 2020.

2.1.2. Donar compte al ple de la corporació del decret d’alcaldia núm 4237 de data 13 de juliol de 2020, de definició de l’organigrama municipal versió2 (juliol de 2020).

2.1.3. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de serveis interns núm 4362, de data 15 de juliol de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi de la Covid-19. Setmana del 20 de juliol de 2020.

Àrea Serveis Interns - Gestió pressupostària i financera

2.2.1. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2020.

2.2.2. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el segon trimestre de 2020, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

2.2.3. Donar compte informe d’execució trimestral 2020 - 2n trimestre.

2.2.4. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 -2n trimestre 2020.

3. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple..

4. Donar compte de les actes de junta de govern local.

5. Precs i preguntes.

dissabte, 8 d’agost de 2020

L´AJUNTAMENT DE CALAFELL L´LIDER EN TRANSFORMACIÓ DIGITALLa V edició dels Reconeixements Administració Oberta ha premiat l’Ajuntament de Calafell com a capdavanter en transformació digital. És el municipi líder en la franja de població de 20.000 a 50.000 habitants.

L’objectiu dels guardons, que atorga el Consorci Administració Oberta de Catalunya, és valorar i reconèixer la implantació i l’ús dels serveis d’administració electrònica i la seva conseqüent transformació digital en la seva relació amb la ciutadania i en la seva gestió interna. Es tracta de posar en valor la feina de les administracions locals que lideren la transformació digital a Catalunya i aprendre de les millores experiències per a impulsar conjuntament un país digital i obert.

Els reconeixements, que distingeixen set categories d’acord amb el nombre d’habitants dels ens i la seva naturalesa, s’atorguen en base una metodologia pròpia que analitza amb rigor més de 30 indicadors objectivables de 947 ajuntaments i 42 consells comarcals. Enguany han estat guardonats 75 ens locals catalans repartits en 7 categories.

El tinent d’alcalde de Serveis Interns, Francisco Javier Estepa, explica que “l’Ajuntament renova periòdicament aquest reconeixement, gràcies a una aposta molt clara per fomentar un funcionament intern digitalitzat en la seva pràctica totalitat i una relació amb la ciutadania digital sempre que sigui possible”. El regidor afegeix que “el fet de liderar els ajuntaments del nostre segment de població és un bon indicador de la molta i bona feina que fem i continuarem fent”.

divendres, 24 de juliol de 2020

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS


L'Ajuntament de #Calafell convoca aquest any els seus quarts pressupostos participatius. A partir d'ara, les propostes que presenti la ciutadania han d'estar relacionats amb els 17 objectius de...


dimarts, 21 de juliol de 2020

DIJOUS 23, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 23 de juliol, sessió plenària ordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. El ple començarà a les 17 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

Com que l’evolució de la pandèmia obliga encara a fer plens virtuals, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.org, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió.

L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

2. Aprovació actes anteriors.
2.1. PLE2020/8 ordinari 11/06/2020
2.2. PLE2020/9 extraordinari amb urgència 30/06/2020

3. Proposta expedient 6374/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes.

4. Dictamen per a l’aprovació inicial de la proposta de conveni urbanístsic per a la modificació puntual del PMU 10–cruïlla del Sindicat.

5. Proposta al ple per adoptar l’acord per exigir a la Generalitat de Catalunya l’abonament del deute pendent de la subvenció atorgada a les escoles bressol.

6. Proposta aprovació calendari pressupostos participatius 2020.

7. Proposta revisió de preus del contracte de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic del municipi de Calafell amb la mercantil Rubatec SA (2019).

8. Proposta d’acord d’aprovació de les festes locals del municipi de Calafell per a l’any 2021.

9. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual, 2n trimestre de 2020.

10. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 3025, de data 29 de maig de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comité de coordinador dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19. Setmana de l’1 de juny de 2020.

11. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 3304, de data 5 de juny de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comité de coordinador dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19. Setmana del 8 de juny de 2020.

12. Donar compte al ple de la corporació del decret de l’alcaldia núm 3463, de data 11 de juny de 2020, d’aprovació de les directius generals i normes internes sobre sistemes de treball, per a la represa d’activitats de l’administració municipal en el procés de sortida de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

13. Donar compte al ple de la corporació del decret de l’alcaldia núm 3479 de data 11 de juny de 2020, de rectificació de l’error material detectat al decret de l’alcaldia núm 3463, de data 11 de juny de 2020, sobre les directrius generals i normes internes sobre sistemes de treball, per a la represa d’activitats de l’administració municipal, en el procés de sortida de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

14. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 3562, de data 12 de juny de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comité de coordinador dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19. Setmana del 8 de juny de 2020.

15. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 3715, de data 19 de juny de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comité de coordinador dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19. Setmana del 22 de juny de 2020.

16. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 3854, de data 26 de juny de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comité de coordinador dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19. Setmana del 29 de juny de 2020.

17. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 4053, de data 3 de juliol de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comité de coordinador dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19. Setmana del 6 de juliol de 2020.

18. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (3336 a 4365).

19. Donar compte de les actes de junta de govern local (20 a 25).

20. Precs i preguntes.

dimecres, 15 de juliol de 2020

LICITACIÓ PER A L´EXPLOTACIÓ DEL BAR AL PARC DE LA SÍNIA
Publicación original en este enlace


ADJUDICADA LA REDACCIÓ DEL PROJECTE PER LA REMODELACIÓ DE LA C-31El departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha adjudicat a Mediterránea de Ingeniería Civil SL la redacció del projecte per remodelar la travessia de la C-31 al terme municipal de Calafell. El tram que s’ha de remodelar és el comprés entre la rotonda de la Creu Roja i el límit amb Cunit, de tres quilòmetres de longitud. El pressupost de les futures obres rondarà el milió d’euros.

L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, diu que “encara caldrà esperar per veure l’inici de les obres. Ara només s’ha contractat la redacció del projecte. Però és la fase decisiva, perquè la remodelació es farà tal com ara es dibuixi i planifiqui”. Ferré afegeix: “Hi estem molt al damunt, ja que és un projecte clau i estratègic per al municipi, ja que el canvi que pot introduir serà històric”.

L’Ajuntament ha insistit reiteradament davant la generalitat que l’objectiu d’aquest projecte ha de ser convertir la C-31 en una travessia urbana, amb un trànsit pacificat i amb un volum molt menor que l’actual. “No pot continuar sent una carretera de molts carrils com ara, i això ha d’anar acompanyat de mesures relatives al peatge de l’autopista”, subratlla l’alcalde.

A més, l’Ajuntament reclama que es resolgui la permeabilitat de la C-31 al trànsit de les vies perpendiculars i que es millori l’evacuació de les aigües de pluja. També que es prevegin actuacions de mobilitat en pro dels usuaris més vulnerables de la via pública, els vianants i els ciclistes.

dilluns, 6 de juliol de 2020

CALAFELL RENOVARÀ LA MAQUINÀRIA DE NETEJA VIÀRIAL’Ajuntament de Calafell ha aprovat el finançament necessari per a renovar tots els vehicles i maquinària de neteja viària. A la renovació se li destinarà un import de 1.987.001,50 euros, tal com s’ha aprovat en el ple municipal celebrat el darrer 30 de juny. La renovació es refereix exclusivament a la neteja de carrers i no inclou la maquinària i vehicles de la recollida de residus, que té un altre contracte a través de l’empresa del consell comarcal EcoBP.

El parc mòbil actual ha arribat al final de la seva vida útil, després d’una dècada de servei, i ha de ser substituït. Tanmateix, no serà reemplaçat unitat per unitat, sinó que el material que s’adquirirà respondrà al nou disseny del servei de neteja viària que s’implantarà properament al municipi.

Entre moltes altres novetats, es compraran màquines de neteja intensiva a base de vapor a pressió, que permeten des d’arrancar xiclets del terra a netejar grafits, passant per treure herbes del carrer. També es farà una aposta pels vehicles elèctrics, sempre que sigui possible en igualtat de prestacions.

“Aquest disseny és independent de si el servei es remunicipalitza aprofitant el final del contracte vigent, o si s’adjudiqués de nou externament”, diu el tinent d’alcalde d’Ecologia Urbana, Aron Marcos. El regidor recorda: “Primer hem dissenyat un servei adequat a les necessitats actuals del municipi i ara estem avaluant com resulta més convenient i econòmic prestar-lo”.

L’adquisició del nou parc mòbil per a la neteja viària és, en tot cas, independent d’aquest procés. Els vehicles i maquinària són sempre propietat de l’Ajuntament, ja que les contractes externes inclouen només la realització material del servei. Si la maquinària la posa l’empresa contractista, en repercuteix el cost l’Ajuntament. Però és dóna el cas que els interessos que paga l’Ajuntament són actualment molt i molt inferiors als que aconseguiria l’empresa, per la qual cosa hi ha un estalvi important comprant directament els vehicles. L’Ajuntament està obtenint crèdits al voltant del 0,75%, mentre que les empreses del sector es financen al 6 o al 7%.

divendres, 3 de juliol de 2020

ESTABLIMENTS PER LA RECOLLIDA DE SIGNATURES

Iniciativa Veïnal per la limitació d’usos de coets
Iniciativa del vecindario por la limitación del uso de cohetes

Sol·licitem la limitació dels usos de pirotècnia no-silenciosa a via pública i platges. L’ús d’aquests artefactes afecten de fora negativa en la vida diària de persones grans, amb diversitat funcional, TEA, ... així com als animals domèstics i salvatges que conviuen amb nosaltres al municipi.  Exceptuant les entitats culturals durant les festes majors i la revetlla de Sant Joan, proposem la prohibició de la seva utilització la resta de l’any. Únicament els EMPADRONATS a Calafell poden sota-signar aquesta iniciativa:
Solicitamos la limitación del uso de pirotecnia no-silenciosa en la vía pública y playas. El uso de estos artefactos afectan de forma negativa en la vida diaria de personas mayores, diversidad funcional, TEA,… así como a los animales domésticos y salvajes con los que convivimos en el municipio. Exceptuando a las entidades culturales durante las fiestas mayores y la verbena de San Juan, proponemos su prohibición el resto del año.  Únicamente los EMPADRONADOS en Calafell pueden firmar esta iniciativa.En los siguientes establecimientos se puede firmar la iniciativa vecinal para la limitación del uso de cohetes, y en este enlace se pueden descargar las hojas.

Llibreria Esther (Segur)
Conrad´s barra del mig (Calafell platja)
Alpi Paper (Calafell poble)
Can Rego (Calafell platja)
Club Tenis Segur (Segur)
Bar Sport (Segur)
Sugar (Calafell platja)
Estanc Jordi (Calafell platja)
Piscolabis (Segur)
Pastisseria Rossana

Clínicas veterinarias:

Els Masos
Trivet
Tot viu
Lucentum
VidaVet

Entidades colaboradoras:

Ahesat
ENCOAN
AVAP
AVSU
AVV Bellamar - Bellamel
AAVV LA MUNTANYA DE MAS ROMEU
AAVV VALLDEMAR, MONTMAR, BRISES
ALORDA PARK
ASVPS

Se irán actualizando los establecimientos según se vayan incorporando

dilluns, 29 de juny de 2020

DEMÀ, SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dimarts 30 de juny, sessió plenària extraordinària i urgent. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. El ple començarà a les 12 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/. L’ordre del dia és el següent:

1. Ratificar la urgència de la sessió.

2. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

3. Trasllat de l’expedient de revisió d’ofici de l’article 51 de l’acord de funcionaris i l’article també 51 del conveni col·lectiu del personal laboral, i la part relativa a l’ajut de jubilació de l’annex 1 “Fons social”, de l’acord i conveni anteriors publicat al BOPT en data 30 de març de 2011 per al període 2011-2018, a la Comissió Jurídica Assessora.

4. Aprovació provisional, si escau, de la modificació de l’ordenança fiscal núm 2.2.1, reguladora de la taxa de l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.

5. Proposta expedient 5650/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes.

6. Proposta expedient 5649/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb nous ingressos.

dimarts, 23 de juny de 2020

APROVAT EL PROJECTE DEL CENTRE D´ACOLLIDA DE GOSSOSLa junta de govern local de l’Ajuntament ha aprovat, aquest dilluns 22 de juny, el projecte del centre d’acollida de gossos. Aquest equipament atendrà tots els animals que es troben abandonats, amb una orientació molt marcada cap a l’adopció. Vindrà a cobrir una mancança, fins i tot comarcal, i una reivindicació de les entitats animalistes.

La inversió prevista és de 627.123,88 euros (IVA inclòs). El centre s’aixecarà a uns terrenys del Parc Empresarial i ocuparà un miler de metres quadrats. Tindrà capacitat per a una setantena de gossos, amb 67 allotjaments individuals i 2 espais per a quarantena. El recinte també tindrà una zona de serveis, que inclourà una sala d’atenció veterinària, una de magatzem i preparació d’aliments, recepció i administració. El centre també comptarà amb patis i espais amb vegetació.

Amb l’aprovació del projecte, les obres podran sortir a licitació i, un cop adjudicades, podran començar en algunes setmanes.

El refugi per a gats, en licitació

D’altra banda, el projecte del refugi per a gats ja està en licitació per adjudicar l’execució de les obres. Aquest refugi s’ubicarà a l’antiga aula de natura, a la muntanya del Comú, al barri de Mas Mel. La inversió frega els 60.000 euros. A més, properament s’instal·laran a diferents punts del municipi dispensadors d’aliments per a gats ferals. Junt amb el mètode CER (Captura-Esterilització-Retorn), l’alimentació de colònies de gats de carrer és un dels puntals del projecte Calafell Pet Friendly.

Recordem que, ben gestionades, les colònies són un focus de salut per al municipi, ja que permeten mantenir els carrers lliures de plagues d’insectes i rosegadors, contràriament al tòpic de les colònies de gats com a possible focus d’infeccions.

dimarts, 9 de juny de 2020

DIJOUS DIA 11, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous dia 11, la sessió plenària ordinària del mes de juny Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments.

Tanmateix, perquè els plens vagin recuperant certa normalitat, aquest dijous tornarà a fer-se, com en l’anterior sessió, el torn d’intervenció de la ciutadania, al final de la sessió. Les persones que vulguin intervenir, hauran d’enviar les seves preguntes o queixes al correu electrònic alcaldia@calafell.org.

El ple començarà a les 17 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/. L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància

2. Aprovació actes anteriors
2.1. Ple2020/6 ordinari 14/05/2020
2.2. Ple2020/7 extraordinari 28/05/2020

3. Proposta d’aprovació de la modificació de les bases específiques per l’atorgament de les subvencions per a les entitats culturals del municipi de Calafell.

4. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica a la finca del carrer Núria 23, de Segur de Calafell.

5. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica a la finca del carrer Migjorn 73, urbanització Mas Mel.

6. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica a la finca del carrer Bruc 26, urbanització Bellamar.

7. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica a la finca del carrer Rector Triadó 6, de Segur de Calafell.

8. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica a la finca del carrer Panamà 24, a Segur de Calafell.

9. Proposta expedient 4801/2020 de modificació dels saldos dels drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis anteriors a nom de Base Gestió d’Ingressos.

10. Proposta expedient 4662/2020 d’aprovació de la baixa d’obligacions reconegudes per devolucions d’ingressos pendents de pagament d’exercicis anteriors.

11. Suspensió de diferents apartats de les ordenances fiscals.

12. Donar compte informe d’execució trimestral 2020 - 1r trimestre.

13. Donar compte informe de seguiment anjual del pla d’ajust 2012 - 1r trimestre 2020.

14. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 2477 de data 9de maig de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19, setmana de l’11 de maig de 2020.

15. Dona compte al ple de la corporació del decret de l’alcaldia núm 2561 de data 15 de maig de 2020, de continuïtat en la represa gradual i segura d’activitats de l’administració municipal per al millor servei a la ciutadania en la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

16. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 2593 de data 16 de maig de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i detecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19, setmana del 18 de maig de 2020.

17. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 2768 de data 22 de maig de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19, setmana del 25 de maig de 2020.

18. Moció que presenta el grup municipal de la CUP d’adhesió a l’associació de municipis i entitats per l’aigua pública (AMAP).

19. Moció que presenta el grup municipal de la CUP de suport a José Antonio Valverde Ramírez, Josant.

20. Moció que presenta el grup municipal En Comú Podem, de petició per a impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l’atenció a la gent gran de Catalunya.

21. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per a preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situació provocada per la crisi de la Covid-19.

22. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (2480 a 3335).

23. Donar compte de les actes de la junta de govern local (16, 17, 18 i 19).

24. Precs i preguntes.

dilluns, 8 de juny de 2020

CALENDARI FISCAL MODIFICAT PER AL 2020Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Rebuts no domiciliats: 01-04 a 08-06-20 01-04 a 31-07-20
Rebuts domiciliats: 03-06-20 03-07-20

Impost sobre béns immobles urbans
Rebuts no domiciliats: 04-05 a 10-07-20 04-05 a 31-08-20
Rebuts domiciliats en 6 terminis: 6 de maig, 3 de juny, 3 de juliol, 2 de setembre, 2 d’octubre i 4 de novembre 8 de juny, 3 de juliol, 3 d’agost, 2 d’octubre, 2 de novembre i 4 de desembre
Rebuts domiciliats en 1 termini: 2 d’octubre 2 de novembre

Impost sobre béns immobles de característiques especials
Rebuts no domiciliats: 04-05 a 10-07-20
Rebuts domiciliats: 02-10-20 02-07-20

Impost sobre béns immobles rústics
Rebuts no domiciliats: 02-07 a 07-09-20
Rebuts domiciliats: 03-08-20

Taxa per a la recollida, transport i tractament de residus domèstics​​​​​​​
Rebuts no domiciliats: 02-04 a 08-06-20 31-07-2020
Rebuts domiciliats en 4 terminis: 6 de maig, 3 de juliol, 2 de setembre i 4 de novembre 8 de juny, 3 d‘agost, 2 d’octubre i 4 de desembre
Rebuts domiciliats en 1 termini: 6 de maig 8 de juny

Taxa per a la recollida, transport i tractament de residus comercials​​​​​​​
Rebuts no domiciliats: 02-04 a 08-06-20 31-07-2020
Rebuts domiciliats en 4 terminis: 6 de maig, 3 de juliol, 2 de setembre i 4 de novembre 8 de juny, 3 d‘agost, 2 d’octubre i 4 de desembre
Rebuts domiciliats en 1 termini: 6 de maig 8 de juny

Taxa de guals
Rebuts no domiciliats: 03-06 a 10-08-20
Rebuts domiciliats: 03-08-20

Taxa de manteniment i conservació del cementir​​​​​​​i
Rebuts no domiciliats: 02-07 a 07-09-20
Rebuts domiciliats: 03-08-20

Impost sobre activitats econòmiques
Rebuts no domiciliats: 02-09 a 04-11-20
Rebuts domiciliats: 02-10-20

Taxa d'ocupació de parades mercat​​​​​​​
Rebuts no domiciliats: 13-07 a 25-09-20 25-10-2020
Rebuts domiciliats: 09-09-20

Les dates límit en les que es podrà sol·licitar la domiciliació dels rebuts de l'any en curs, són les següents:
Tributs Data límit Impost sobre vehicles: 06-03-20
Taxa per a la recollida d'escombraries domiciliàries: 06-03-20
Taxa per a la recollida d'escombraries comercials: 06-03-20
Impost sobre béns immobles urbans: 13-04-20
Impost sobre béns immobles de característiques especials: 13-04-20
Impost sobre béns immobles rústics: 22-06-20
Taxa per guals: 15-05-20
Taxa de manteniment i conservació del cementiri: 22-06-20
Impost sobre activitats econòmiques: 17-08-20
Taxa d'ocupació de parades de mercat: 26-06-20

Els contribuents que no tinguin els tributs domiciliats, podran fer-ne el pagament en qualsevol entitat bancària, amb el document que rebran per correu al domicili fiscal. Per aquest motiu, és important comunicar qualsevol canvi sobre les dades personals. Qui tingui els impostos domiciliats, rebrà un càrrec directament en el compte que va donar en fer la domiciliació i també cal comunicar qualsevol modificació de les dades bancàries que s'hagi produït.

Aquestes comunicacions poden fer-se presencialment a les oficines de Servei d'Atenció al Ciutadà o a la seu digital de l'Ajuntament, mitjançant certificat digital. També pot emplenar-se els formularis que els contribuents han rebut a casa seva i enviar-los per correu postal o per fax al 977 696 284, així com signar i escanejar el document i enviar-lo per correu electrònic a calendarifiscal@calafell.org.

Els pagaments també poden fer-se a través de la seu digital de l'Ajuntament.

MESURES EXTRAORDINÀRIES COVID-19

MÉS INFORMACIÓ

dimarts, 26 de maig de 2020

AJUNTAMENT DE CALAFELL: PLA DE RESCAT


Aquesta infografia resumeix el Pla de Rescat que ha elaborat l’Ajuntament de #Calafell per fer front als estralls socials i econòmics de la pandèmia. Són 3,3 milions d’euros d’ajuts i inversions, que han consensuat per unanimitat tots els grups polítics municipals. S’aprovaran en el ple extraordinari convocat per dijous al migdia.


dilluns, 25 de maig de 2020

DIJOUS 28M SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 25 de maig, una sessió plenària extraordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. El ple començarà a les 12 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

S’hi aprovarà un pla de rescat local, amb mesures de suport a les famílies i als comerços del municipi. Les modificacions pressupostàries que apareixen a l’ordre del dia corresponen als moviments econòmics per nodrir de fons aquest pla de rescat. L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

2. Proposta creació comissió especial específica sobre l’estudi tècnic i econòmic de redimensionament del servei de neteja viària del municipi.

3. Proposta expedient 3995/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes.

4. Proposta expedient 4120/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb RLT.

5. Convalidar proposta expedient 3793/2020 modificcions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb RLT.

divendres, 15 de maig de 2020

REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL


Antecedents

Els pressupostos participatius estan sent una eina important per a que els veïns i veïnes de Calafell s’iniciïn en la democràcia participativa i s’aconsegueixi l’objectiu de decidir col·lectivament on van a parar part dels diners que es recapten a través dels impostos. Però, alhora, fomenten la corresponsabilitat en la presa de decisions, contribuint a millorar les polítiques públiques i el govern de la ciutat.

D’acord amb el Reglament de Participació Ciutadana, l’Ajuntament de Calafell impulsa els pressupostos participatius per tal que els veïns i veïnes puguin proposar i decidir en què invertir aproximadament l’1% dels recursos ordinaris, en el pressupost del següent any.

Els veïns i veïnes del municipi disposen d’una quantitat que establirà el Ple de l’ajuntament, anualment, per a decidir les propostes que considerin més prioritàries. Prèviament, poden fer propostes per valor inferior a la quantitat que estipuli l’acord de Ple. Tot el procés es farà, de manera digital, a través de la Plataforma Decidim Calafell.

No obstant, en les primeres edicions, la possibilitat de realitzar propostes sense un objectiu global o que no compartien una idea conjunta de municipi, de cap a on volem anar, de què volem ser en el futur, ha fet que es plantegés orientar aquests pressupostos participatius cap a un projecte de municipi comú.

Les polítiques europees i nacionals van encaminades a avançar cap els objectius de desenvolupament sostenible, amb la mirada posada en el 2030, que obligarà als ajuntaments a prendre accions en aquest sentit i a proposar projectes orientats en aquesta direcció, per tal d’aconseguir finançament en les convocatòries de les línies habituals d’ajuts de les diferents administracions.

És per aquest motiu que l’ajuntament de Calafell ha reflexionat i pretén orientar les propostes que surtin de la participació ciutadana en aquesta línia. En paral·lel, s’elaborarà un full de ruta, amb participació ciutadana, que ens permetrà consensuar els projectes que ha d’incorporar aquesta estratègia Calafell 2030. Aquest full de ruta servirà per a impulsar les propostes dels futurs Plans de Mandat del Consistori, fins el 2030.

Però, també, els pressupostos participatius agafen aquesta filosofia i recullen aquelles propostes ciutadanes que permeten avançar en l’agenda 2030 pel desenvolupament sostenible. D’aquesta manera, incorporem les propostes ciutadanes en una estratègia conjunta de municipi, la del Calafell 2030.

L’agost de 2015, 193 països van acordar els 17 objectius següents:

1. Eradicació de la pobresa: Acabar amb la pobresa en totes les seves formes a tot arreu.

2. Lluita contra la fam: Acabar amb la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible.

3. Bona salut: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.

4. Educació de qualitat: Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats d'aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.

5. Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere a través de l'enfortiment de dones adultes i joves.

6. Aigua potable i sanejament: Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i de les condicions de sanejament.

7. Energies renovables: Garantir l'accés de totes les persones a fonts d'energia assequibles, fiables, sostenibles i renovables.

8. Ocupació digna i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones.

9. Innovació i infraestructures: Construir infraestructures resistents, promoure una industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

10. Reducció de la desigualtat: Reduir la desigualtat entre i dins dels països.

11. Ciutats i comunitats sostenibles: Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents.

12. Consum responsable: Garantir un consum i patrons de producció sostenibles.

13. Lluita contra el canvi climàtic: Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.

14. Flora i fauna aquàtiques: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per a un desenvolupament sostenible.

15. Flora i fauna terrestres: Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat.

16. Pau i justícia: Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

17. Aliances per als objectius mundials: Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les associacions mundials per a un desenvolupament sostenible.


1. QUI POT PRESENTAR PROPOSTES?

MANIFEST PER DENUNCIAR LA SITUACIÓ DE LA COMARCA


Demanen a la Generalitat que s’incloguin de manera prioritària els quatre punts bàsics per a la recuperació de la comarca en Sanitat, Mobilitat, Ajuts Social i Ocupació en la revisió dels Pressupostos 2020.

13 de maig de 2020.

El Consell d’Alcaldes del Baix Penedès es va reunir ahir de manera extraordinària per analitzar la situació actual i l’afectació que està tenint la crisi sanitària que ha derivat en crisi socioeconòmica a la comarca. Els alcaldes van constatar que s’ha agreujat una situació que ja era poc favorable fa uns mesos. Per això es va crear la Taula pel Baix Penedès des de la qual es va fer públic el greuge continuat que pateix el conjunt del Baix Penedès, que es tradueix en aspectes com una sostinguda baixa inversió per part de les administracions superiors, amb una distorsió entre la necessitat real i el nombre d’efectius pel que fa a mossos, agents rurals, bombers i mestres, entre d’altres, es va reunir novament aquest passat dijous per analitzar l’afectació de la greu crisi sanitària i socioeconòmica provocada pel Covid 19 i com està afectant a la comarca.

La primera actuació de la Taula ja va ser per denunciar i presentar esmenes molt concretes als pressupostos del 2020 de la Generalitat de Catalunya, on la comarca del Baix Penedès rep una quantia insignificant envers les necessitats reals que té. Eren esmenes a diferents departaments de la Generalitat, però es demanaven millores i atenció a quatre accions ben concretes. Totes van ser desestimades al Ple del Parlament. 

Durant la reunió del Consell d’alcaldes, un òrgan del Consell Comarcal del Baix Penedès, es va redactar i aprovar un manifest per ser aprovat per tots els plens municipals de al comarca i pel Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Baix Penedès. principalment es demana, després de l’aprovació del Pressupost 2020 de la Generalitat de Catalunya, i de la anunciada pròxima revisió pel govern de la Generalitat, que s’inclogui en l’esmentada revisió, de manera prioritària quatre punts bàsics per a la recuperació de la comarca:

-Les inversions necessàries per millorar la sanitat a la comarca. Destacant les actuacions pendents a l’Hospital del Vendrell d’ampliació del servei d’Urgències, consultes externes, hospital de dia, llits d’hospitalització, de pal·liatius i de llarga estada i aparcament.

-Dotar a la comarca d’un Pla específic amb els recursos econòmics per a la recuperació socioeconòmica del Baix Penedès que prioritzi el foment de l’ocupació en tots els municipis.

-La necessitat d’incrementar els recursos personals i econòmics per a les àrees d’atenció a les persones en risc de vulnerabilitat.

-La bonificació al 100% dels peatges habituals (anar i tornar en 24h) a la C32 en els trams que connecten la comarca amb altres punts com són les entrades a la mateixa autopista i el peatge de Cubelles. 

Finalment també es demana que s’atenguin el conjunt de propostes plantejades el passat mes de gener a la Taula del Baix Penedès (mobilitat, política industrial, sostenibilitat, medi natural, etc.) Aquest manifest signat per tots els alcaldes es farà arribar a la Generalitat de Catalunya i als membres de la Taula pel Baix Penedès.

Tan el President del Consell Joan Sans, com el Vicepresident Jaume Casañas valoren satisfactòriament els acords assolits pels alcaldes i van subratllar la importància de la Taula del Baix Penedès com l'espai de trobada, consens i unió per sumar esforços per impulsar el Baix Penedès. A més, Joan Sans també va recalcar la importància de la unitat d’acció de tots els partits del territori per exigir un pla de xoc per a la Comarca.

dimecres, 13 de maig de 2020

DEMÀ DIJOUS, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 14 de maig, una sessió plenària ordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. Tanmateix, perquè els plens recuperin certa normalitat, aquest dijous tornarà a fer-se, com en l’anterior sessió, el torn d’intervenció de la ciutadania, al final de la sessió. Les persones que vulguin intervenir, hauran d’enviar les seves preguntes o queixes al correu electrònic alcaldia@calafell.org, fins a 24 hores abans.

El ple començarà a les 17 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/. L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància

2. Aprovació acta anterior
2.2. Ple2020/5 ordinari 23/04/2020

3. Proposta de modificació de l'article "1. Àmbit personal i territorial" de l'actual conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Calafell per als anys 2018-2023 (codi de conveni núm. 43001562011997).

4. Donar compte al ple de la corporació del decret d'alcaldia núm. 2091 de data 2 d'abril de 2020, de definició de l'organigrama municipal.

5. Donar compte al ple de la corporació del decret de l'alcaldia núm. 2307 de data 24 d'abril de 2020, d'aprovació de les directrius i normes internes per a la represa gradual i segura d'activitats de l'administració municipal per al millor servei a la ciutadania en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

6. Donar compte al ple de la corporació del decret de l'alcaldia núm. 2311 de data 24 d'abril de 2020, d'aprovació del protocol d'actuació del personal municipal amb motiu de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues, declarat pel reial decret 463/2020, de 14 març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, per salvaguardar la seguretat i salut laboral de tot el personal que presti els seus serveis de forma presencial.

7. Donar compte al ple de la corporació del decret de l'alcaldia núm. 2312 de data 24 d'abril de 2020, de mesures complementàries d'actuació per la represa d'obres i serveis

8. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d'alcalde de l'àrea de serveis interns núm. 2313 de data 25 d'abril de 2020, d'aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l'àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del (COVID-19).

9. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Interns núm. 2381 de data 1 de maig de 2020, d'aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l'àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del (COVID-19). Setmana del 4 de maig de 2020.

10. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l'article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 1r trimestre de 2020.

11. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2019 de l'Ajuntament de Calafell.

12. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2019 de l'OAM Fundació Castell de Calafell.

13. Donar compte del decret de l'alcaldia núm. 2020/2183 de data 15/04/2020 corresponent a la proposta d'acord en relació amb l'aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2021-2023.

14. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l'exercici 2020.

15. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el primer trimestre de 2020, d'acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

16. Aprovació definitiva pla especial urbanístic de sòl dotacional parcel·la c/ Torredembarra 23-29 casa colònies Artur Martorell (II).

17. Aprovació inicial del reglament dels pressupostos participatius

18. Ratificar l'acord pres per decret d'alcaldia núm. 2172/2020 on s'aproven les bases complementàries d'urgència, en el marc de la situació d'alarma davant la pandèmia de COVID-19, per a la convocatòria de concessió de prestacions socials de caràcter econòmic per a situacions d'especial necessitat i/o urgència social en els serveis socials de l'Ajuntament de Calafell per a l'any 2020.

19. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per la derogació de la LRSAL i la llei d'estabilitat pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisi social i econòmica.

20. Moció d'alcaldia de l'Ajuntament de Calafell d'adhesió al manifest dels alcaldes i les alcaldesses del Baix Penedès per impulsar socioeconòmicament la nostra comarca.

21. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (2225 a 2479).

22. Donar compte de les actes de la junta de govern local (13, 14 i 15).

23. Precs i preguntes.

divendres, 8 de maig de 2020

SUBVENCIONS PER ADAPTAR ELS GUALSNova mesura per facilitar la regularització de les entrades de vehicles, tot i les dificultats econòmiques causades per la Covid-19

La junta de govern local de l’Ajuntament de Calafell, celebrada aquesta setmana per via telemàtica, ha aprovat la concessió de subvencions perquè els guals adaptin l’accés de vehicles per la vorera. Per poder rebre ajut, caldrà que l’adaptació es faci amb algun dels tres models homologats per l’Ajuntament. I també que els beneficiaris ja tinguin una llicència de gual, prèviament atorgada.

Amb aquesta línia de subvencions, l’Ajuntament vol ajudar veïns i comunitats en una despesa que els titulars de guals no regularitzats saben que han de fer des de 2016, però que ara pot ser una dificultat, atesos els efectes socials i econòmics de la Covid-19

Són subvencionables tots els treballs i obres que s’hagin d’executar per tal que les vorades i rasants de les voreres compleixin amb les prescripcions dels models homologats (model 1, model 2 i model 3). Aquests tres models corresponen a l’amplada de la vorera.

L’import de l’ajut dependrà de la partida pressupostària disponible, que serà d’uns 12.000 euros, i es distribuirà entre les sol·licitants d’acord amb el tipus de model de rampa que hagin de construir o adaptar. Els imports màxims són els següents:

Model 1: l’import màxim serà de 100 euros
Model 2: l’import màxim serà de 300 euros
Model 3: l’import màxim serà de 200 euros

Aquests ajuts pal·liaran el cost d’adaptar el gual, que pot oscil·lar entre els 500 i els 800 euros, segons el model. És un esforç econòmic important. Per això, l’Ajuntament e Calafell va aprovar, ja el 2016, una modificació de l’ordenança de guals que va establir un període de cinc anys per normalitzar els centenars i centenars de passos de vehicles irregulars, amb la possibilitat d’acollir-se a beneficis fiscals municipals. La convocatòria d’ajuts estarà oberta fins a l’1 d’agost de 2021, quan acaba la moratòria.