dilluns, 29 de juny de 2020

DEMÀ, SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dimarts 30 de juny, sessió plenària extraordinària i urgent. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. El ple començarà a les 12 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/. L’ordre del dia és el següent:

1. Ratificar la urgència de la sessió.

2. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

3. Trasllat de l’expedient de revisió d’ofici de l’article 51 de l’acord de funcionaris i l’article també 51 del conveni col·lectiu del personal laboral, i la part relativa a l’ajut de jubilació de l’annex 1 “Fons social”, de l’acord i conveni anteriors publicat al BOPT en data 30 de març de 2011 per al període 2011-2018, a la Comissió Jurídica Assessora.

4. Aprovació provisional, si escau, de la modificació de l’ordenança fiscal núm 2.2.1, reguladora de la taxa de l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.

5. Proposta expedient 5650/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes.

6. Proposta expedient 5649/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb nous ingressos.

dimarts, 23 de juny de 2020

APROVAT EL PROJECTE DEL CENTRE D´ACOLLIDA DE GOSSOSLa junta de govern local de l’Ajuntament ha aprovat, aquest dilluns 22 de juny, el projecte del centre d’acollida de gossos. Aquest equipament atendrà tots els animals que es troben abandonats, amb una orientació molt marcada cap a l’adopció. Vindrà a cobrir una mancança, fins i tot comarcal, i una reivindicació de les entitats animalistes.

La inversió prevista és de 627.123,88 euros (IVA inclòs). El centre s’aixecarà a uns terrenys del Parc Empresarial i ocuparà un miler de metres quadrats. Tindrà capacitat per a una setantena de gossos, amb 67 allotjaments individuals i 2 espais per a quarantena. El recinte també tindrà una zona de serveis, que inclourà una sala d’atenció veterinària, una de magatzem i preparació d’aliments, recepció i administració. El centre també comptarà amb patis i espais amb vegetació.

Amb l’aprovació del projecte, les obres podran sortir a licitació i, un cop adjudicades, podran començar en algunes setmanes.

El refugi per a gats, en licitació

D’altra banda, el projecte del refugi per a gats ja està en licitació per adjudicar l’execució de les obres. Aquest refugi s’ubicarà a l’antiga aula de natura, a la muntanya del Comú, al barri de Mas Mel. La inversió frega els 60.000 euros. A més, properament s’instal·laran a diferents punts del municipi dispensadors d’aliments per a gats ferals. Junt amb el mètode CER (Captura-Esterilització-Retorn), l’alimentació de colònies de gats de carrer és un dels puntals del projecte Calafell Pet Friendly.

Recordem que, ben gestionades, les colònies són un focus de salut per al municipi, ja que permeten mantenir els carrers lliures de plagues d’insectes i rosegadors, contràriament al tòpic de les colònies de gats com a possible focus d’infeccions.

dimarts, 9 de juny de 2020

DIJOUS DIA 11, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous dia 11, la sessió plenària ordinària del mes de juny Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments.

Tanmateix, perquè els plens vagin recuperant certa normalitat, aquest dijous tornarà a fer-se, com en l’anterior sessió, el torn d’intervenció de la ciutadania, al final de la sessió. Les persones que vulguin intervenir, hauran d’enviar les seves preguntes o queixes al correu electrònic alcaldia@calafell.org.

El ple començarà a les 17 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/. L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància

2. Aprovació actes anteriors
2.1. Ple2020/6 ordinari 14/05/2020
2.2. Ple2020/7 extraordinari 28/05/2020

3. Proposta d’aprovació de la modificació de les bases específiques per l’atorgament de les subvencions per a les entitats culturals del municipi de Calafell.

4. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica a la finca del carrer Núria 23, de Segur de Calafell.

5. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica a la finca del carrer Migjorn 73, urbanització Mas Mel.

6. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica a la finca del carrer Bruc 26, urbanització Bellamar.

7. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica a la finca del carrer Rector Triadó 6, de Segur de Calafell.

8. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica a la finca del carrer Panamà 24, a Segur de Calafell.

9. Proposta expedient 4801/2020 de modificació dels saldos dels drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis anteriors a nom de Base Gestió d’Ingressos.

10. Proposta expedient 4662/2020 d’aprovació de la baixa d’obligacions reconegudes per devolucions d’ingressos pendents de pagament d’exercicis anteriors.

11. Suspensió de diferents apartats de les ordenances fiscals.

12. Donar compte informe d’execució trimestral 2020 - 1r trimestre.

13. Donar compte informe de seguiment anjual del pla d’ajust 2012 - 1r trimestre 2020.

14. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 2477 de data 9de maig de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19, setmana de l’11 de maig de 2020.

15. Dona compte al ple de la corporació del decret de l’alcaldia núm 2561 de data 15 de maig de 2020, de continuïtat en la represa gradual i segura d’activitats de l’administració municipal per al millor servei a la ciutadania en la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

16. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 2593 de data 16 de maig de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i detecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19, setmana del 18 de maig de 2020.

17. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 2768 de data 22 de maig de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19, setmana del 25 de maig de 2020.

18. Moció que presenta el grup municipal de la CUP d’adhesió a l’associació de municipis i entitats per l’aigua pública (AMAP).

19. Moció que presenta el grup municipal de la CUP de suport a José Antonio Valverde Ramírez, Josant.

20. Moció que presenta el grup municipal En Comú Podem, de petició per a impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l’atenció a la gent gran de Catalunya.

21. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per a preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situació provocada per la crisi de la Covid-19.

22. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (2480 a 3335).

23. Donar compte de les actes de la junta de govern local (16, 17, 18 i 19).

24. Precs i preguntes.

dilluns, 8 de juny de 2020

CALENDARI FISCAL MODIFICAT PER AL 2020Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Rebuts no domiciliats: 01-04 a 08-06-20 01-04 a 31-07-20
Rebuts domiciliats: 03-06-20 03-07-20

Impost sobre béns immobles urbans
Rebuts no domiciliats: 04-05 a 10-07-20 04-05 a 31-08-20
Rebuts domiciliats en 6 terminis: 6 de maig, 3 de juny, 3 de juliol, 2 de setembre, 2 d’octubre i 4 de novembre 8 de juny, 3 de juliol, 3 d’agost, 2 d’octubre, 2 de novembre i 4 de desembre
Rebuts domiciliats en 1 termini: 2 d’octubre 2 de novembre

Impost sobre béns immobles de característiques especials
Rebuts no domiciliats: 04-05 a 10-07-20
Rebuts domiciliats: 02-10-20 02-07-20

Impost sobre béns immobles rústics
Rebuts no domiciliats: 02-07 a 07-09-20
Rebuts domiciliats: 03-08-20

Taxa per a la recollida, transport i tractament de residus domèstics​​​​​​​
Rebuts no domiciliats: 02-04 a 08-06-20 31-07-2020
Rebuts domiciliats en 4 terminis: 6 de maig, 3 de juliol, 2 de setembre i 4 de novembre 8 de juny, 3 d‘agost, 2 d’octubre i 4 de desembre
Rebuts domiciliats en 1 termini: 6 de maig 8 de juny

Taxa per a la recollida, transport i tractament de residus comercials​​​​​​​
Rebuts no domiciliats: 02-04 a 08-06-20 31-07-2020
Rebuts domiciliats en 4 terminis: 6 de maig, 3 de juliol, 2 de setembre i 4 de novembre 8 de juny, 3 d‘agost, 2 d’octubre i 4 de desembre
Rebuts domiciliats en 1 termini: 6 de maig 8 de juny

Taxa de guals
Rebuts no domiciliats: 03-06 a 10-08-20
Rebuts domiciliats: 03-08-20

Taxa de manteniment i conservació del cementir​​​​​​​i
Rebuts no domiciliats: 02-07 a 07-09-20
Rebuts domiciliats: 03-08-20

Impost sobre activitats econòmiques
Rebuts no domiciliats: 02-09 a 04-11-20
Rebuts domiciliats: 02-10-20

Taxa d'ocupació de parades mercat​​​​​​​
Rebuts no domiciliats: 13-07 a 25-09-20 25-10-2020
Rebuts domiciliats: 09-09-20

Les dates límit en les que es podrà sol·licitar la domiciliació dels rebuts de l'any en curs, són les següents:
Tributs Data límit Impost sobre vehicles: 06-03-20
Taxa per a la recollida d'escombraries domiciliàries: 06-03-20
Taxa per a la recollida d'escombraries comercials: 06-03-20
Impost sobre béns immobles urbans: 13-04-20
Impost sobre béns immobles de característiques especials: 13-04-20
Impost sobre béns immobles rústics: 22-06-20
Taxa per guals: 15-05-20
Taxa de manteniment i conservació del cementiri: 22-06-20
Impost sobre activitats econòmiques: 17-08-20
Taxa d'ocupació de parades de mercat: 26-06-20

Els contribuents que no tinguin els tributs domiciliats, podran fer-ne el pagament en qualsevol entitat bancària, amb el document que rebran per correu al domicili fiscal. Per aquest motiu, és important comunicar qualsevol canvi sobre les dades personals. Qui tingui els impostos domiciliats, rebrà un càrrec directament en el compte que va donar en fer la domiciliació i també cal comunicar qualsevol modificació de les dades bancàries que s'hagi produït.

Aquestes comunicacions poden fer-se presencialment a les oficines de Servei d'Atenció al Ciutadà o a la seu digital de l'Ajuntament, mitjançant certificat digital. També pot emplenar-se els formularis que els contribuents han rebut a casa seva i enviar-los per correu postal o per fax al 977 696 284, així com signar i escanejar el document i enviar-lo per correu electrònic a calendarifiscal@calafell.org.

Els pagaments també poden fer-se a través de la seu digital de l'Ajuntament.

MESURES EXTRAORDINÀRIES COVID-19

MÉS INFORMACIÓ

dimarts, 26 de maig de 2020

AJUNTAMENT DE CALAFELL: PLA DE RESCAT


Aquesta infografia resumeix el Pla de Rescat que ha elaborat l’Ajuntament de #Calafell per fer front als estralls socials i econòmics de la pandèmia. Són 3,3 milions d’euros d’ajuts i inversions, que han consensuat per unanimitat tots els grups polítics municipals. S’aprovaran en el ple extraordinari convocat per dijous al migdia.


dilluns, 25 de maig de 2020

DIJOUS 28M SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 25 de maig, una sessió plenària extraordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. El ple començarà a les 12 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

S’hi aprovarà un pla de rescat local, amb mesures de suport a les famílies i als comerços del municipi. Les modificacions pressupostàries que apareixen a l’ordre del dia corresponen als moviments econòmics per nodrir de fons aquest pla de rescat. L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

2. Proposta creació comissió especial específica sobre l’estudi tècnic i econòmic de redimensionament del servei de neteja viària del municipi.

3. Proposta expedient 3995/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes.

4. Proposta expedient 4120/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb RLT.

5. Convalidar proposta expedient 3793/2020 modificcions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb RLT.

divendres, 15 de maig de 2020

REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL


Antecedents

Els pressupostos participatius estan sent una eina important per a que els veïns i veïnes de Calafell s’iniciïn en la democràcia participativa i s’aconsegueixi l’objectiu de decidir col·lectivament on van a parar part dels diners que es recapten a través dels impostos. Però, alhora, fomenten la corresponsabilitat en la presa de decisions, contribuint a millorar les polítiques públiques i el govern de la ciutat.

D’acord amb el Reglament de Participació Ciutadana, l’Ajuntament de Calafell impulsa els pressupostos participatius per tal que els veïns i veïnes puguin proposar i decidir en què invertir aproximadament l’1% dels recursos ordinaris, en el pressupost del següent any.

Els veïns i veïnes del municipi disposen d’una quantitat que establirà el Ple de l’ajuntament, anualment, per a decidir les propostes que considerin més prioritàries. Prèviament, poden fer propostes per valor inferior a la quantitat que estipuli l’acord de Ple. Tot el procés es farà, de manera digital, a través de la Plataforma Decidim Calafell.

No obstant, en les primeres edicions, la possibilitat de realitzar propostes sense un objectiu global o que no compartien una idea conjunta de municipi, de cap a on volem anar, de què volem ser en el futur, ha fet que es plantegés orientar aquests pressupostos participatius cap a un projecte de municipi comú.

Les polítiques europees i nacionals van encaminades a avançar cap els objectius de desenvolupament sostenible, amb la mirada posada en el 2030, que obligarà als ajuntaments a prendre accions en aquest sentit i a proposar projectes orientats en aquesta direcció, per tal d’aconseguir finançament en les convocatòries de les línies habituals d’ajuts de les diferents administracions.

És per aquest motiu que l’ajuntament de Calafell ha reflexionat i pretén orientar les propostes que surtin de la participació ciutadana en aquesta línia. En paral·lel, s’elaborarà un full de ruta, amb participació ciutadana, que ens permetrà consensuar els projectes que ha d’incorporar aquesta estratègia Calafell 2030. Aquest full de ruta servirà per a impulsar les propostes dels futurs Plans de Mandat del Consistori, fins el 2030.

Però, també, els pressupostos participatius agafen aquesta filosofia i recullen aquelles propostes ciutadanes que permeten avançar en l’agenda 2030 pel desenvolupament sostenible. D’aquesta manera, incorporem les propostes ciutadanes en una estratègia conjunta de municipi, la del Calafell 2030.

L’agost de 2015, 193 països van acordar els 17 objectius següents:

1. Eradicació de la pobresa: Acabar amb la pobresa en totes les seves formes a tot arreu.

2. Lluita contra la fam: Acabar amb la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible.

3. Bona salut: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.

4. Educació de qualitat: Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats d'aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.

5. Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere a través de l'enfortiment de dones adultes i joves.

6. Aigua potable i sanejament: Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i de les condicions de sanejament.

7. Energies renovables: Garantir l'accés de totes les persones a fonts d'energia assequibles, fiables, sostenibles i renovables.

8. Ocupació digna i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones.

9. Innovació i infraestructures: Construir infraestructures resistents, promoure una industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

10. Reducció de la desigualtat: Reduir la desigualtat entre i dins dels països.

11. Ciutats i comunitats sostenibles: Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents.

12. Consum responsable: Garantir un consum i patrons de producció sostenibles.

13. Lluita contra el canvi climàtic: Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.

14. Flora i fauna aquàtiques: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per a un desenvolupament sostenible.

15. Flora i fauna terrestres: Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat.

16. Pau i justícia: Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

17. Aliances per als objectius mundials: Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les associacions mundials per a un desenvolupament sostenible.


1. QUI POT PRESENTAR PROPOSTES?

MANIFEST PER DENUNCIAR LA SITUACIÓ DE LA COMARCA


Demanen a la Generalitat que s’incloguin de manera prioritària els quatre punts bàsics per a la recuperació de la comarca en Sanitat, Mobilitat, Ajuts Social i Ocupació en la revisió dels Pressupostos 2020.

13 de maig de 2020.

El Consell d’Alcaldes del Baix Penedès es va reunir ahir de manera extraordinària per analitzar la situació actual i l’afectació que està tenint la crisi sanitària que ha derivat en crisi socioeconòmica a la comarca. Els alcaldes van constatar que s’ha agreujat una situació que ja era poc favorable fa uns mesos. Per això es va crear la Taula pel Baix Penedès des de la qual es va fer públic el greuge continuat que pateix el conjunt del Baix Penedès, que es tradueix en aspectes com una sostinguda baixa inversió per part de les administracions superiors, amb una distorsió entre la necessitat real i el nombre d’efectius pel que fa a mossos, agents rurals, bombers i mestres, entre d’altres, es va reunir novament aquest passat dijous per analitzar l’afectació de la greu crisi sanitària i socioeconòmica provocada pel Covid 19 i com està afectant a la comarca.

La primera actuació de la Taula ja va ser per denunciar i presentar esmenes molt concretes als pressupostos del 2020 de la Generalitat de Catalunya, on la comarca del Baix Penedès rep una quantia insignificant envers les necessitats reals que té. Eren esmenes a diferents departaments de la Generalitat, però es demanaven millores i atenció a quatre accions ben concretes. Totes van ser desestimades al Ple del Parlament. 

Durant la reunió del Consell d’alcaldes, un òrgan del Consell Comarcal del Baix Penedès, es va redactar i aprovar un manifest per ser aprovat per tots els plens municipals de al comarca i pel Consell d’Alcaldes del Consell Comarcal del Baix Penedès. principalment es demana, després de l’aprovació del Pressupost 2020 de la Generalitat de Catalunya, i de la anunciada pròxima revisió pel govern de la Generalitat, que s’inclogui en l’esmentada revisió, de manera prioritària quatre punts bàsics per a la recuperació de la comarca:

-Les inversions necessàries per millorar la sanitat a la comarca. Destacant les actuacions pendents a l’Hospital del Vendrell d’ampliació del servei d’Urgències, consultes externes, hospital de dia, llits d’hospitalització, de pal·liatius i de llarga estada i aparcament.

-Dotar a la comarca d’un Pla específic amb els recursos econòmics per a la recuperació socioeconòmica del Baix Penedès que prioritzi el foment de l’ocupació en tots els municipis.

-La necessitat d’incrementar els recursos personals i econòmics per a les àrees d’atenció a les persones en risc de vulnerabilitat.

-La bonificació al 100% dels peatges habituals (anar i tornar en 24h) a la C32 en els trams que connecten la comarca amb altres punts com són les entrades a la mateixa autopista i el peatge de Cubelles. 

Finalment també es demana que s’atenguin el conjunt de propostes plantejades el passat mes de gener a la Taula del Baix Penedès (mobilitat, política industrial, sostenibilitat, medi natural, etc.) Aquest manifest signat per tots els alcaldes es farà arribar a la Generalitat de Catalunya i als membres de la Taula pel Baix Penedès.

Tan el President del Consell Joan Sans, com el Vicepresident Jaume Casañas valoren satisfactòriament els acords assolits pels alcaldes i van subratllar la importància de la Taula del Baix Penedès com l'espai de trobada, consens i unió per sumar esforços per impulsar el Baix Penedès. A més, Joan Sans també va recalcar la importància de la unitat d’acció de tots els partits del territori per exigir un pla de xoc per a la Comarca.

dimecres, 13 de maig de 2020

DEMÀ DIJOUS, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 14 de maig, una sessió plenària ordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. Tanmateix, perquè els plens recuperin certa normalitat, aquest dijous tornarà a fer-se, com en l’anterior sessió, el torn d’intervenció de la ciutadania, al final de la sessió. Les persones que vulguin intervenir, hauran d’enviar les seves preguntes o queixes al correu electrònic alcaldia@calafell.org, fins a 24 hores abans.

El ple començarà a les 17 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/. L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància

2. Aprovació acta anterior
2.2. Ple2020/5 ordinari 23/04/2020

3. Proposta de modificació de l'article "1. Àmbit personal i territorial" de l'actual conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament de Calafell per als anys 2018-2023 (codi de conveni núm. 43001562011997).

4. Donar compte al ple de la corporació del decret d'alcaldia núm. 2091 de data 2 d'abril de 2020, de definició de l'organigrama municipal.

5. Donar compte al ple de la corporació del decret de l'alcaldia núm. 2307 de data 24 d'abril de 2020, d'aprovació de les directrius i normes internes per a la represa gradual i segura d'activitats de l'administració municipal per al millor servei a la ciutadania en la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

6. Donar compte al ple de la corporació del decret de l'alcaldia núm. 2311 de data 24 d'abril de 2020, d'aprovació del protocol d'actuació del personal municipal amb motiu de l'estat d'alarma i les seves pròrrogues, declarat pel reial decret 463/2020, de 14 març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, per salvaguardar la seguretat i salut laboral de tot el personal que presti els seus serveis de forma presencial.

7. Donar compte al ple de la corporació del decret de l'alcaldia núm. 2312 de data 24 d'abril de 2020, de mesures complementàries d'actuació per la represa d'obres i serveis

8. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d'alcalde de l'àrea de serveis interns núm. 2313 de data 25 d'abril de 2020, d'aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l'àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del (COVID-19).

9. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d'alcalde de l'Àrea de Serveis Interns núm. 2381 de data 1 de maig de 2020, d'aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l'àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del (COVID-19). Setmana del 4 de maig de 2020.

10. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l'article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 1r trimestre de 2020.

11. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2019 de l'Ajuntament de Calafell.

12. Donar compte de la liquidació del pressupost de l'exercici 2019 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2019 de l'OAM Fundació Castell de Calafell.

13. Donar compte del decret de l'alcaldia núm. 2020/2183 de data 15/04/2020 corresponent a la proposta d'acord en relació amb l'aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2021-2023.

14. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l'exercici 2020.

15. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el primer trimestre de 2020, d'acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

16. Aprovació definitiva pla especial urbanístic de sòl dotacional parcel·la c/ Torredembarra 23-29 casa colònies Artur Martorell (II).

17. Aprovació inicial del reglament dels pressupostos participatius

18. Ratificar l'acord pres per decret d'alcaldia núm. 2172/2020 on s'aproven les bases complementàries d'urgència, en el marc de la situació d'alarma davant la pandèmia de COVID-19, per a la convocatòria de concessió de prestacions socials de caràcter econòmic per a situacions d'especial necessitat i/o urgència social en els serveis socials de l'Ajuntament de Calafell per a l'any 2020.

19. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per la derogació de la LRSAL i la llei d'estabilitat pressupostària com a mesura necessària per afrontar la nova crisi social i econòmica.

20. Moció d'alcaldia de l'Ajuntament de Calafell d'adhesió al manifest dels alcaldes i les alcaldesses del Baix Penedès per impulsar socioeconòmicament la nostra comarca.

21. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (2225 a 2479).

22. Donar compte de les actes de la junta de govern local (13, 14 i 15).

23. Precs i preguntes.

divendres, 8 de maig de 2020

SUBVENCIONS PER ADAPTAR ELS GUALSNova mesura per facilitar la regularització de les entrades de vehicles, tot i les dificultats econòmiques causades per la Covid-19

La junta de govern local de l’Ajuntament de Calafell, celebrada aquesta setmana per via telemàtica, ha aprovat la concessió de subvencions perquè els guals adaptin l’accés de vehicles per la vorera. Per poder rebre ajut, caldrà que l’adaptació es faci amb algun dels tres models homologats per l’Ajuntament. I també que els beneficiaris ja tinguin una llicència de gual, prèviament atorgada.

Amb aquesta línia de subvencions, l’Ajuntament vol ajudar veïns i comunitats en una despesa que els titulars de guals no regularitzats saben que han de fer des de 2016, però que ara pot ser una dificultat, atesos els efectes socials i econòmics de la Covid-19

Són subvencionables tots els treballs i obres que s’hagin d’executar per tal que les vorades i rasants de les voreres compleixin amb les prescripcions dels models homologats (model 1, model 2 i model 3). Aquests tres models corresponen a l’amplada de la vorera.

L’import de l’ajut dependrà de la partida pressupostària disponible, que serà d’uns 12.000 euros, i es distribuirà entre les sol·licitants d’acord amb el tipus de model de rampa que hagin de construir o adaptar. Els imports màxims són els següents:

Model 1: l’import màxim serà de 100 euros
Model 2: l’import màxim serà de 300 euros
Model 3: l’import màxim serà de 200 euros

Aquests ajuts pal·liaran el cost d’adaptar el gual, que pot oscil·lar entre els 500 i els 800 euros, segons el model. És un esforç econòmic important. Per això, l’Ajuntament e Calafell va aprovar, ja el 2016, una modificació de l’ordenança de guals que va establir un període de cinc anys per normalitzar els centenars i centenars de passos de vehicles irregulars, amb la possibilitat d’acollir-se a beneficis fiscals municipals. La convocatòria d’ajuts estarà oberta fins a l’1 d’agost de 2021, quan acaba la moratòria.

dimecres, 29 d’abril de 2020

L´AJUNTAMENT CANCEL.LA TOTA ACTIVITAT CULTURAL I FESTIVAL’Ajuntament de Calafell ha pres la decisió de cancel·lar tota l’activitat cultural i festiva de l’estiu. I a més, anuncia que destinarà el pressupost d’aquesta programació, d’uns 250.000 euros, a nodrir un fons municipals d’ajuts per fer front als efectes socials i econòmics de la pandèmia de la Covid-19.

La suspensió, que s'aplicarà com a mínim fins a principis de setembre, inclou les festes majors i esdeveniments tan importants i multitudinaris com la Trobada d’Havaneres de la Costa Daurada o el Mercat Medieval. És indistint que es faci a l’aire lliure o sota cobert. L’Ajuntament compta amb un informe de Protecció Civil que detalla les dificultats per realitzar activitats públiques. Les previsibles mesures de seguretat i de limitació d’aforament fan pràcticament inviables els actes tradicionals.

L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, explica que “hem de ser realistes i no enganyar-nos”. Afegeix: “No és una decisió que agradi ningú, però no podem córrer riscs. I hem d’entendre que la normalitat a la qual anirem tornant no serà la que coneixíem”.

L’alcalde ha avançat que el fons d’ajuts “comptarà amb una quantitat molt superior a la provinent de la cancel·lació, però ens sembla que disposar d’aquests diners serveix per il·lustra que venen temps difícils i que haurem de fer nous sacrificis perquè ningú quedi despenjat”.

L’Ajuntament està treballant en els ajuts i espera concentrar-los el més aviat possible. Per tirar-los endavant, es buscarà el consens dels grups municipals.

dimarts, 21 d’abril de 2020

DIJOUS 23, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA


L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 23 d’abril, una sessió plenària ordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. És més, la pràctica totalitat de l’ordre del dia es refereix a mesures i decisions relaciones amb l’emergència sanitària.

Tanmateix, perquè els plens recuperin certa normalitat, aquest dijous es recupera el torn d’intervenció de la ciutadania, al final de la sessió. Haurà de ser, això sí, amb un procediment diferent. Les persones que vulguin intervenir, hauran d’enviar les seves preguntes o queixes al correu electrònic alcaldia@calafell.org, fins a dimecres al vespre.

El ple començarà a les 17 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació actes anteriors
1.1. PLE2020/3 ordinari 12/03/2020
1.2. PLE 2020/4 extraordinari amb urgència 02/04/2020

2. Donar compte del decret d’alcaldia núm 1961/2020 de 17 de març, de delegació de la presidència de la comissió especial de suggeriments i reclamacions.

3. Proposta d’aprovació de continuïtat del pla de xoc de l’Ajuntament de Calafell vers la situació extraordinària donada per la crisi sanitària pel Covid-19.

4. Moció que presenten conjuntament tots els grups municipals de l’Ajuntament de Calafell per adherir-se al decàleg per a la recuperació socioeconòmica dels municipis de Catalunya.

5. Donar compte dels decrets següents: 2093/2020, 2102/2020, 2155/2020, 2156/2020.

6. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (1700 a 2224).

7. Donar compte de les actes de la junta de govern local (10, 11 i 12).

8. Precs i preguntes.

dimecres, 1 d’abril de 2020

DEMÀ DIJOUS, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA (Via telemàtica)


L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 2 d’abril, una sessió plenària extraordinària i urgent. Serà un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. I a més, la sessió servirà per autoritzar a partir d’ara aquest tipus de reunió virtual dels òrgans de govern (també junta de govern local i comissions).

L’objectiu és no aturar decisions en el temps que pugui durar el vigent estat d’alarma o qualsevol altra restricció de mobilitat, laboral o de contacte social que pugui establir-se arran de l’emergència sanitària pel Covid-19. En el ple d’aquest dijous també es donarà el preceptiu compte dels decrets que ha anat dictant l’Ajuntament des del passat 13 de març per atendre les urgències més immediates derivades de la present situació.

El ple començarà a les 17 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Ratificació de la urgència.

2. Proposta d’acord d’aprovació de sessions virtuals dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament de Calafell.

3. Donar compte dels següents decrets: 1920/2020, 1927/2020, 1960/2020, 1977/2020, 1985/2020, 2006/2020, 2017/2020 i 2045/2020

dijous, 12 de març de 2020

MESURES DE L´AJUNTAMENT PER PREVENIR EL CONTAGIL’Ajuntament de Calafell ha pres aquest migdia un seguit de mesures per prevenir el contagi del coronavirus. Després d‘avaluar la situació i seguint les directrius del Govern de la Generalitat, ha activat el següent paquet d’accions:

–El ple municipal previst per a les 17 hores del 12 de març se celebrarà a porta tancada, ja que la presència dels regidors i regidores ja copa el màxim de persones que poden ser a una activitat pública, en relació a l’aforament de la sala. La població podrà seguir la secció per streaming, com és habitual, a calafell.tv/calafelltv

–Aquesta mateixa tarda tanquen els centres cívics, biblioteques, casals de joventut, llars de jubilats i altres. També se suspèn l’activitat del programa de gent gran Posa-hi oli.

–Els mercadals de dimarts i divendres queden suspesos fins que acabi la present situació. Demà ja no es farà el de Segur.

–Atès el tancament dels centres escolars a tot Catalunya, el servei de transport escolar no funcionarà a partir d’aquest 13 de març.

–La suspensió de les activitats docents inclou les llars d’infants municipals i l’escola d’adults, la d’arts i la d’idiomes de Cal Bolavà.

–Queden ajornades les activitats esportives, d’acord amb les instruccions de la Generalitat i les decisions que han pres les federacions esportives i els clubs.

–Queden cancel·lades o ajornades les activitats públiques de gran afluència de públic. Entre altres, es cancel·la la Xatonada popular prevista per al 15 de març i s’ajorna la Cursa de l’Aigua del 22 de març.

–Es reclamarà al sector de lleure privat que compleixi estrictament les decisons de la Generalitat sobre cancel·lació d’esdeveniments o de limitació d’aforament.

–S’ajornen les reunions previstes per la setmana vinent dels consells de participació ciutadana. S’informarà de les noves dates quan sigui possible fer-ho.

–S’ajornen altres activitats públiques de participació, com el sofà de l’alcalde. Com en el cas anterior, s’informarà de les noves dates quan sigui possible fer-ho.(Estem actualitzant aquesta informació).

AVUI, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 12 de març, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. Ple2020/2 ordinari 13/02/2020

2. Aprovació de l’aplicació al personal empleat públic de l’Ajuntament de Calafell, de l’increment retributiu establer pel reial decret llei 2/2020., de 21 de gener de 2020, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

3. Proposta d’acord d’aprovació de la modificació de l’actual Relació de Llocs de Treball per adequació de les retribucions complementàries als increments acordats pel reial decret llei 2/2020, de 21 de gener, pel qual s’aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l’àmbit del sector públic.

4. Aprovació segon Pla d’Igualtat de les empleades i empleats de l’Ajuntament de Calafell.

5. Expedient 2020/577 proposta de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

6. Expedient 2020/581 proposta de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

7. Proposta aprovació definitiva de la desafectació de la casa de mestres -A., carrer Cosme Mainé 1 de Calafell.

8. Resolució d’al·legacions i aprovació provisional del pla especial d’establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies estupefaents o psicotròpiques legalment permeses.

9. Expedient 2352/2020 - Aprovació inicial de la modificació del reglament del servei públic de viatgers del servei de transport escolar municipal amb vehicles de motor, dins del terme municipal de Calafell.

10. Incoació de procediment sancionador per incompliment de les condicions de la llicència per a l’explotació de vehicles pel transport de viatgers, en modalitat de trenet turístic.

11. Aprovació de la modificació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva de l’Ajuntament de Calafell.

12. Aprovació definitiva del compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2018.

13. Proposta expedient 2469/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.

14. Donar compte informe de seguiment anual del Pla d’Ajust 2012 - 4t trimestre 2019

15. Donar compte informe d’execució trimestral 2019 - 4t trimestre.

16. Donar compte decret 6923/19 de data 10 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1308_19, referent a l’arrendament núm 55 vehicle Fiat Doblo, matrícula 8304-JCF i prima assegurança, destinat al departament d’Esports.

17. Donar compte decret 6924/19 de data 12 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1308_19, referent al subministrament equip de so celebració festival fi de curs Crearts celebrat el dia 14 de juny de 2019.

18. Donar compte decret 6990/19 de data 12 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1276_19, referent als serveis de consergeria, control accessos nou centre cívic Montse Civit i biblioteca, i actes extraordinaris al centre cívic Cinema Iris.

19. Donar compte decret 7143/19 de data 18 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1414_19, referent a les diferències rutes transport escolar gener-febrer 2019.

20. Donar compte decret 7355/19 de data 30 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1459_19, referent a la prestació del servei de manteniment d’espais verds gener-novembre 2019.

21. Donar compte decret 7235/19 de data 27 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1456_19, referentals serveis assignatura optativa de vela escolar als instituts del municipi, mesos setembre a desembre 2019.

22. Donar compte decret 6989/19 de data 12 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1310_19, referent al subministrament samarretes participants empadronats a Calafell en la cursa Històric Trail.

23. Donar compte decret 6922/19 de data 10 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1309_19, referent al subministrament logística botifarrada popular festa de la bicicleta 2019.

24. Donar compte decret 6921/19 de data 10 de desembre de 2019 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1307_19, referent al subministrament sanitaris caps de setmana pista petanca Parc del Vilarenc.

25. Moció que presenta el grup municipal de Sumem+Junts per demanar un baixador d’alta velocitat al Penedès.

26. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (842 a 1699).

27. Donar compte de les actes de la junta de govern local (6 a 9).

28. Precs i preguntes.

dijous, 13 de febrer de 2020

AVUI, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 13 de febrer, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. Ple2020/1 ordinari 23/01/2020

2. Proposta de modificació de l’acord de creació i composició de les comissions informatives.

3. Proposta de modificació de l’acord sobre la periodicitat de la junta de govern local.

4. Proposta d’aprovació de la delegació de les facultats de recaptació en període executiu d’altres ingressos en la modalitat de danys contractuals a favor de la Diputació de Tarragona.

5. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2019.

6. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en ql quart trimestre de 2019, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

7. Aprovació del calendari dels consells de participació ciutadana i agenda participativa d’aquesta legislatura.

8. Proposta d’aprovació de les bases del certamen “Cartells de festa major de Calafell”.

9. Moció que presenten els grups municipals del PSC, PP, ECP-ECG, UAM, Sumem+, Cs i ERC, per la mobilitat al Penedès Marítim.

10. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (269 a 841).

11. Donar compte de les actes de la junta de govern local (2 a 5).

12. Precs i preguntes.

dilluns, 10 de febrer de 2020

PLAN DE CHOQUE CONTRA LA POBREZA EN CALAFELLLes mesures prioritzaran les persones necessitades que es comprometin en el procés de revertir la seva situació

L’Ajuntament de Calafell ha anunciat que promourà un pla contra la pobresa, que introduirà canvis de prioritats importants en l’atenció social al municipi. L’Ajuntament ha decidit prioritzar aquelles persones necessitades que es comprometin de debò en el procés de revertir la seva situació. I se serà molt més exigent en la concessió d’ajuts, perquè no se’n beneficiïn persones que n’han fet una forma de vida, sense voluntat real de canvi o millora.

Segons l’alcalde, Ramon Ferré, “hi ha persones que, fins i tot amb un suport molt petit, poden sortir-se’n. I aquestes persones, si realment volen sortir-se’n, seran la nostra principal prioritat”.

“No volem aplicar només la mà dura, per exemple amb les ocupacions il·legals i conflictes, sinó també donar opció a aquelles famílies que podrien sortir de la situació de pobresa. Les ajudarem a trobar feina, a aconseguir un lloguer social i a normalitzar la seva vida. Sempre que aquestes famílies s’impliquin i es deixin acompanyar i orientar”, diu Ferré.

Pel que fa al lloguer social, l’alcalde ha avançat que es crearà una taula de treball entre l’Ajuntament i les entitats bancàries per aconseguir habitatges per a famílies autènticament necessitades. I sobre el tapiat d’habitatges que estaven ocupats, Ferré ha explicat que és una mesura de xoc per evitar la reocupació per part de persones conflictives o relacionades amb delictes, no perquè quedin buits per a sempre.

Per tirar endavant aquest pla, l’Ajuntament crearà una nova unitat dins dels serveis socials municipals, a la qual hi destinarà tres treballadors socials. “Aquesta unitat treballarà al costat de les famílies per l’empenta que necessiten i perquè no s’acostumin a viure de la subvenció i de l’ajut, sinó incorporar-se a una vida plena i independent”, subratlla l’alcalde.

dimecres, 22 de gener de 2020

MAÑANA JUEVES 23, PLENO ORDINARIOL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 23 de gener, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. Ple2019/19 ordinari 12/12/2019

2. Aprovació inicial del pressupost i plantilla del personal al servei d’aquesta corporació i societat municipal CEMSSA per a l’any 2020.

3. Aprovació del pla organitzatiu de l’Ajuntament de Calafell.

4. Proposta d’acord de correcció d’errades materials i de coherència en les fitxes descriptives de l’aprovada relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell, i modificacions de la relació de llocs de treball.

5. Proposta d’aprovació de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell.

6. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual 3r trimestre de 2019.

7. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual 4t trimestre de 2019.

8. Aprovació definitiva Pla Especial Urbanístic serveis tècnics La Rafela.

9. Ratificar conveni de col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per a la participació conjunta i coordinada al programa de fires, promocions i campanyes de publicitat de l’exercici 2020.

10. Sol·licitud d’adhesió del municipi de Calafell a la marca de promoció turística “Barris i Viles Marineres” de l’Agència Catalana de Turisme i presentació de dossier de candidatura.

11. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitats, amb referència a 1 de gener de 2019.

12. Moció que presenten els grups municipals d’En Comú Podem i PSC per a la declaració d’emergència climàtica.

13. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans en suport als òrgans constitucionals i per instar a l’actual govern d’Espanya a no realitzar concessions als grups independentistes.

14. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (6820/2019 a 268/2020).

15. Donar compte de les actes de la junta de govern local (48 a 52/2019 i 1/2020).

16. Precs i preguntes.

dimecres, 13 de novembre de 2019

DEMÀ DIJOUS, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 14 de novembre, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació actes anteriors.
1.1. Ple2019/16 ordinari 17/10/2019
1.2. Ple2017/17 extraordinari 29/10/2019

2. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

3. Proposta baixa drets pendents cobrament OAM.

4. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el tercer trimestre de 2019, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

5. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l’exercici 2019.

6. Proposta aprovar la sol·licitud al departament de Comerç, Serveis i Fires de la Generalitat de Catalunya, per declarar el municipi de Calafell com a municipi turístic.

7. Proposta d’aprovació de les bases del certamen “Concurs de pessebres”, organitzat per l’Ajuntament de Calafell.

8. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per a la creació de l’òrgan de participació ciutadana “Consell d’Infants i Adolescents de Calafell”.

9. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica.

10. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per a la creació d’una taula sobre pobresa energètica.

11. Moció que presenta el grup municipal de Sumem+Junts per a la defensa del sector de la vinya com a element dinamitzador del territori.

12. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per a la protecció i recuperació de les espècies marines al litoral de Calafell mitjançant la col·locació de biòtops caracteritzats i estructures reciclades.

13. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (5101 a 6148).

14. Donar compte de les actes de la junta de govern local (39 a 44).

15. Precs i preguntes.