dimarts, 9 de febrer de 2021

AQUEST DIJOUS SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

 

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dijous vinent, dia 11, la sessió plenària corresponent al mes de febrer. Serà un ple telemàtic, ateses les circumstàncies sanitàries, que començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

Com en anteriors sessions, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.org, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió.

L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

2. Aprovació actes anteriors.
2.1. PLE1/12 ordinari 21/01/2021
2.2. PLE2021/2 extraordinari amb urgència 08/02/2021

3. Aprovació de l revisió anual del padró municipal d’habitants, amb referència a 1 de gener de 2020.

4. Proposta de nomenament de jutge de pau titular i de jutge de pau substitut del municipi de Calafell.

5. Proposta d’aprovació definitiva del pla parical urbanístic del sector PPU2 Hostal del Prat (IV).

6. Denegació de la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres - núm expedient 4550/20.

7. Bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres - núm expedient 7457/20.

8. Bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres - núm expedient 7968/20.

9. Bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres - núm expedient 7349/20.

10. Bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres - núm expedient 916/20.

11. Proposta d’aprovació del Pla Local d’Igualtat de l’Ajuntament de Calafell (PLI) pel període del 2021 al 2024.

12. Proposta d’aprovació del protocol municipal d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci.

13. Proposta d’aprovació del reglament per a l’adjudicació d’habitatges destinates a polítiques socials en règim de lloguer social.

14. Proposta de resolució al·legacions i aprovació definitiva del reglament d’ús del teatre municipal Joan Colet.

15. Proposta d’aprovació de les bases de la campanya del Dia del Pare, del 9 al 19 de març de 2021.

16. Ratificar acord de la junta de govern local de data 25 de gener de 2021 relatiu a l’aprovació de les bases dels certàmens de guarniment de balcons i de disfresses del Carnaval Xurigué 2021.

17. Proposta de ratificació de l’acord de la junta de govern local de data 25 de gener de 2021 relatiu a l’aprovació de les bases de la campanya del Dia dels Enamorats “Calafell Enamora”, de l’1 al 14 de febrer.

18. Proposta de ratificació del decret 688/2021, de data 27 de gener, de la resolució del recurs de reposició presentat contra el decret núm 2020/5292, de 31 d’agost, de continuïtat del servei de neteja viària a càrrec de l’empresa prestadora Urbaser, després de la finalització del contracte el 31 d’agost de 2020.

19. Ratificar decret d’alcaldia 2020/7585, de data 30 de desembre de 2020, d’atorgament definitiu de subvencions a persones autònomes, empreses i microempreses de Calafell, afectades per les conseqüències de la Covid-19.

20. Ratificar decret d’alcaldia 2021/465, de data 20 de gener de 2021, relatiu a la rectificació del decret 2020/7585 d’atorgament definitiu de subvencions a persones autònomes, empreses i microempreses de Calafell, afectades per les conseqüències de la Covid-19.

21. Donar compte de l’informe de transparència de 2020.

22. Donar compte al ple de la corporació del decret d’alcaldia núm 311, de data 14 de gener de 2021, de rectificació d’un error material detectat al decret d’alcaldia núm 2020/7214, de 9 de desembre de 2020 i esmena de l’annex I, de mesures a adoptar en relació a l’organització dels empleats públics i empleades públiques al servei de l’Ajuntament de Calafell durant l’estat d’alarma generat per la pandèmia de la Covid-19.

23. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 4t trimestre de 2020.

24. Donar compte del pla anual de control financer de l’exercici 2020.

25. Donar compte de l¡informe sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2020, període de l’1/10/2020 al 31/12/2020.

26. Donar compte de l’informe de Tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el quart trimesre de 2020, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

27. Moció d’alcaldia, amb l’adhesió dels grups municipals En Comú Podem, Partit Popular, Sumem+Junts, Unió i Alternativa Municipal i Ciutadans, de suport al grup de coordinació de Calafell de la Plataforma Volem la Jornada Contínua a Catalunya per donar opció als pares a escollir la jornada als centres educatius d’infantil i primària de Calafell.

28. Moció que presenta el grup municipal del PSC, amb les adhesions dels grups municipals Partit Populra, En Comú Podem, Sumem+Junts i Unió i Alternativa Municipal, sobre la proposta d’ampliació de la franja d’oberturadels comerços de Calafell establerta per part del Procicat, amb noves mesures que entraran en vigor el dilluns 8 de febrer.

29. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (233 a 816).

30. Donar compte de les actes de la junta de govern local (núms 3, 4 i 5 del 2021).

31. Precs i preguntes.

Cap comentari:

Publica un comentari