dimarts, 13 d’abril de 2021

DIJOUS DIA 15 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

 L’Ajuntament de Calafell celebrarà dijous vinent, dia 15, la sessió plenària corresponent al mes d’abril. Serà un ple telemàtic, ateses les circumstàncies sanitàries, que començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

Com en anteriors sessions, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.org, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió.

L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la situació de força major per a la celebració de la sessió a distància.

2. Aprovació actes anteriors

2.1. PLE2021/4 ordinari 11/03/2021
2,2. PLE2021/5 extraordinari amb urgència 12/03/2021
 
3. Proposta modificació membres que composen la comissió especial específica sobre l’estudi tècnic i econòmic de redimensionament del servei de neteja viària del municipi, recollida de residus, aigua i clavegueram.

4. Proposta d’acord de modificació de l’actual relació de llocs de treball per ampliació de places a la plantilla de serveis socials.

5. Proposta d’aprovació del protocol de l’Ajuntament de Calafell per a la implantació del teletreball.

6. Aprovació del plec de condicions per a la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions.

7. Proposta expedient 3537/2021 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.

8. Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 2021/2249 de data 24/03/2021, corresponent a la proposta d’acord en relació amb l’aprovació del pla pressupostari a mig termini per al període 2022-2024.

9. Aprovació de la modificació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva de l’Ajuntament de Calafell.

10. Bonificació impost sobre construccions, instal·lacions i obres EXP H138 1994-2021.
11. Bonificació impost sobre construccions, instal·lacions i obres EXP H138 1907-2021.
12. Bonificació impost sobre construccions, instal·lacions i obres EXP H138 2005-2021.
13. Bonificació impost sobre construccions, instal·lacions i obres EXP H138 2086-2021.

14. Proposta de bonificació impost sobre construccions, instal·lacions i obres Exp 12721/2020.

15. Moció que presenta el grup municipal d’ERC en relació a la malaltia del Míldiu.

16. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana per garantir la mobilitat al Baix Penedès mentre es fan les obres de millora de la C-31.

17. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per donar suport als encausats i encausades per les manifestacions al Pertús.

18. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per lluitar contra la pobresa energètica.

19. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (1631 a 2512)

20. Donar compte de les actes de la junta de govern local núms 10 a la 14 del 2021.

21. Precs i preguntes.

MÉS INFORMACIÓ