dimecres, 22 de gener de 2020

MAÑANA JUEVES 23, PLENO ORDINARIOL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 23 de gener, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. Ple2019/19 ordinari 12/12/2019

2. Aprovació inicial del pressupost i plantilla del personal al servei d’aquesta corporació i societat municipal CEMSSA per a l’any 2020.

3. Aprovació del pla organitzatiu de l’Ajuntament de Calafell.

4. Proposta d’acord de correcció d’errades materials i de coherència en les fitxes descriptives de l’aprovada relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell, i modificacions de la relació de llocs de treball.

5. Proposta d’aprovació de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell.

6. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual 3r trimestre de 2019.

7. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual 4t trimestre de 2019.

8. Aprovació definitiva Pla Especial Urbanístic serveis tècnics La Rafela.

9. Ratificar conveni de col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per a la participació conjunta i coordinada al programa de fires, promocions i campanyes de publicitat de l’exercici 2020.

10. Sol·licitud d’adhesió del municipi de Calafell a la marca de promoció turística “Barris i Viles Marineres” de l’Agència Catalana de Turisme i presentació de dossier de candidatura.

11. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d’habitats, amb referència a 1 de gener de 2019.

12. Moció que presenten els grups municipals d’En Comú Podem i PSC per a la declaració d’emergència climàtica.

13. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans en suport als òrgans constitucionals i per instar a l’actual govern d’Espanya a no realitzar concessions als grups independentistes.

14. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (6820/2019 a 268/2020).

15. Donar compte de les actes de la junta de govern local (48 a 52/2019 i 1/2020).

16. Precs i preguntes.