dimarts, 26 de març de 2019

12 D´ABRIL MARXA LENTA PER L´ALLIBERAMENT DES PEATGESEL LOCAL DE LA GENT GRAN DE SEGUR TORNA A OBRIR PORTES


El local de la gent gran de Segur de Calafell ha obert de nou les seves portes, desprès de les obres de renovació que s’hi han fet en els darrers mesos. L’Ajuntament hi ha fet una inversió de prop de 90.000 euros, destinada a millorar l’espai i a suprimir les barreres arquitectòniques.

El tret principal de les obres és la redistribució dels espais interiors, de forma que ha quedat una sala diàfana, on es poden fer tota mena d’activitats, fins i tot ball, sense divisions interiors que ho dificultin. Per aconseguir-ho s’han canviat de lloc els espais que sí que han d’estar tancats, com els lavabos o el despatx.

També s’ha renovat la instal·lació elèctrica i s’ha instal·lat un nou paviment. Així mateix, s’han fet nous tancaments amb aïllament tèrmic, la qual cosa augmenta el confort del local i estalvia energia. Finalment, s’ha instal·lat una plataforma elevadora per salvar els dos nivells que té el local. I per completar la supressió de barreres, hi ha lavabos adaptats i tots els espais estan dimensionats perquè hi puguin passar persones amb mobilitat reduïda.

dijous, 14 de març de 2019

NOU RECONEIXEMENT A L´AJUNTAMENT DE CALAFELL
L’Ajuntament de Calafell ha recollit el segell Infoparticipa, atorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per la seva transparència. És el quart cop que ho fa, i amb la qualificació d’excel·lent, des que durant aquest mandat es van revertir els suspensos anteriors.

Calafell repeteix l’excel·lent en transparència a la web, després d’haver-la renovat completament durant 2018. La nova web de l’Ajuntament és molt més accessible. La informació és més clara i és més fàcil trobar-la, fets que el segell Infoparticipa valora. En concret, enguany els avaluadors reclamaven una informació més detallada i comprensible en diversos indicadors, així com l’actualització i localització de la informació.

En una acte celebrat al Rectorat de l’Autònoma, al campus de Bellaterra, Calafell ha estat un de les 105 institucions locals, entre ajuntaments (98), consells comarcals (4) i diputacions (3), que s’han fet creditors d’aquesta distinció per les seves bones pràctiques de comunicació i informació durant l’any 2018.

El segell Infoparticipa valora el grau de transparència dels ajuntaments i ens locals, a partir d’un seguit d’indicadors relatius als seus webs, avaluats pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB.

Calafell ha assolit el compliment de 49 dels 52 barems analitzats. Això significa un 94,23% de compliment en aquesta avaluació. És la mateixa nota assolida en les tres avaluacions anteriors. “Hi ha marge per millorar en els tres indicadors que encara no complim, tot i que també cal dir aquesta informació la donem de forma molt abundant per altres canals diferents a la web, que és l’únic que valora la UAB”, diu l’alcalde, Ramon Ferré.

"De suspendre lamentablement en transparència, hem passat a assolir quatre excel·lents seguits. Era un dels nostres objectius per a aquest mandat i el canvi en relació a la situació anterior, no pot ser més evident”, afegeix Ferré. En les dues avaluacions anteriors a 2015, l’Ajuntament havia assolit una puntació del 39,02% i del 36,59%.

En l’acte de lliurament, l’alcalde ha subratllat la seva satisfacció per la renovació del guardó: “S’està fent una bona feina d’informació i comunicació i això es reflecteix en la bona nota que ens dóna l’Autònoma, tot i que només valori una part, la de la web, del conjunt de la feina que estem fent per millorar el contacte i la relació amb la ciutadania”.

dilluns, 11 de març de 2019

PRESSUPOST 2019 AL DETALLLES XIFRES GENERALS

General Ajuntament 48.949.403,73 euros
Organisme Autònom Municipal Fundació Castell de Calafell 404.947,57 euros
Empresa municipal CEMSSA 2.813.545,52 euros

TOTAL CONSOLIDAT 51.548.409,26 euros

LES XIFRES, PER ÀREES MUNICIPALS

Alcaldia, transparència i participació (inclou centres cívics i patrimoni històric)2.492.865,33 euros

Àrea de Serveis Econòmics i Urbanístics 14.019.176,57 euros

Àrea de Turisme i Via Pública 6.269.075,93 euros

Àrea de Medi Ambient i Seguretat 21.479.945,58 euros

Àrea de Qualitat de Vida i Promoció Econòmica 4.688.340,32 euros

TOTAL 48.949.403,73 euros

LES XIFRES, PER PARTIDES

INGRESSOS 48.949.403,73 euros

I. Impostos directes 25.754.005,31 euros
II. Impostos indirectes 316.835,03 euros
III. Taxes i altres ingressos 10.406.067,28 euros
IV. Transfèrencies corrents 6.978.169,72 euros
V. Ingressos patrimonials 664.247,81 euros
Total ingressos corrents 44.119.325,15 euros

Art 39 Quotes d’urbanització 0,00 euros
VI. Alienació d’inversions reals 0,00 euros
VII. Transferències de capital 0,00 euros
Total ingressos de capital 0,00 euros

Operacions no financeres 44.119.325,15 euros

VIII. Actius financers 105.000,00 euros
IX. Passius financers 4.725.078,58 euros
Total ingressos financers 4.830.078,58 euros

DESPESES 48.949.403,73 euros

I. Despeses de personal 14.256.919,14 euros
II. Compra de béns corrents i serveis 22.447.742,87 euros
III. Despeses financeres 444.633,14 euros
IV. Transferències corrents 1.240.781,48 euros
Total despeses corrents 38.390.076,63 euros

V. Fons de contingència 217.603,66 euros
VI. Inversions reals 4.860.653,76 euros
VII. Transferències de capital 330.000,00 euros
Total despeses de capital 5.151.069,68 euros

Operacions no financeres 43.798.334,05 euros

VIII. Actius financers 140.000,00 euros
IX. Passius financers 5.011.069,68 euros
Total despeses financeres 5.151.069,68 euros

LES INVERSIONS, AL DETALL

Adquisició d’un llagut nou 14.000,00 euros
Reconstrucció de la barca Francisca 153.000,00 euros
Bot Salvavides - Patrimoni de la Unesco 105.000,00 euros
Zona verda riera Institut La Talaia 70.000,00 euros
Pista d’atletisme 174.000,00 euros
Rocòdrom interior a Calafell 31.000,00 euros
Millora de la zona d’accès a Bellamar des de la C-31 100.000,00 euros
Escola de la natura (Mas Mel) 56.150,00 euros
Adequació de les colònies de gats 14.600,00 euros
Aparcaments centres educatius 200.000,00 euros
Adequació pavelló Joan Ortoll 2.234.708,59 euros
Plaça del carrer de Mar 160.225,75 euros
Adequació voreres 403.884,88 euros
Adequació Mercat Vell 51.902,72 euros
Quotes leasing alarmes edificis municipals 80.000,00 euros
Projecte escola de música 291.206,64 euros
Inversió en nova maquinària, instal·lacions i utillatge 193.065,00 euros
Mobiliari 1.000,00 euros
Quotes netes d’interessos per operacions 1.085,90 euros
Quotes netes d’interessos per operacions 13.604,28 euros
Equips per processos d’informació 25.000,00 euros
Despeses en aplicacions informàtiques 30.000,00 euros
Infraestructura i instal·lacions informàtiques 15.000,00 euros
Espais canins 30.000,00 euros
Senyalització viària 30.000,00 euros
Skateparc 220.000,00 euros
Equipament Posa-hi oli 500,00 euros
Adequació Centre Obert Platja 6.000,00 euros
Adequació vorera Rambla Nova de la Sínia 20.000,00 euros
Adequació pistes de petanca al Vilarenc 30.000,00 euros
Mobiliari centre cívic Port de Segur 65.000,00 euros
Senyalètica centre cívic Port de Segur 12.000,00 euros
Equipaments informàtics centres cívics 28.000,00 euros

TOTAL 4.860.653,75 euros

dimarts, 5 de març de 2019

APROVAT EL PRESSUPOST DEL 2019L’Ajuntament de Calafell ha aprovat per a aquest 2019 un pressupost de 48.95 milions d’euros, que inclou el general de la corporació, el dels organismes autònoms i el de l’empresa municipal CEMSSA. El pressupost municipal és un 4,19% més alt que el de 2018, i les inversions seran de 4,86 milions d’euros.

El pressupost general de la corporació serà de 48.949.403,73 euros; el de l’organisme autònom Fundació Castell de Calafell, 427.918,57 euros; i el de CEMSSA, de 2.813.545,52 euros. El pressupost consolidat puja 51.548.409,26.

Segons l’equip de govern, és un pressupost de transició entre dos mandats, vol fer possibles les inversions que han sorgit dels pressupostos participatius, en els quals la ciutadania ha formulat les propostes i les ha votat. I, a la vegada, donar continuïtat a les inversions en marxa, i dur a terme els compromisos assolits amb els treballadors municipals arreu del nou conveni. Tres quarts parts de l’augment del pressupost en relació al de l’any anterior es destinen precisament a atendre aquest compromís.

“Per elaborar aquest pressupost no s’ha obert cap ronda de converses amb els grups municipals, donada la proximitat amb les eleccions. S’ha anat per feina i s’ha plantejat una proposta tancada per que l’exercici de 2019 tingui un pressupost aprovat i no s’ocasionin problemes en els contractes i en els compromisos que l’Ajuntament ja té”, afirma l’alcalde, Ramon Ferré.

Cal recordar que no hi ha hagut cap modificació de les ordenances fiscals, és a dir no s’ha incrementat cap impost o taxa. I si el capítol d’ingressos puja, és per la pròpia dinàmica del municipi.

El pressupost ha tirat endavant amb 11 vots a favor (PSC, UAM, PP i ERC), 7 en contra (CiU, CUP i Ciutadans) i 1 abstenció (regidor no adscrit).

LES PRINCIPALS POLÍTIQUES DEL PRESSUPOST

Calafell, ciutat dels infants
L’empresa municipal CEMSSA oferirà nous serveis. Un projecte en el qual està treballant és l’obrtura d’un espai infantil, al Mercat Vell, de gestió municipal. Aquest espai completarà l’oferta de lleure i infantil al municipi i la de turisme de familiar ja existents. Junt amb el parc Calafell Aventura, d’iniciativa privada, serà una injecció d’atractiu per als menuts del municipi i dels municipis propers.

CEMSSA, a més, oferirà el servei d’atenció de la Policia local i assumirà la gestió de la piscina municipal de Mas Romeu. També gestionarà tota l’anualitat complerta de la gestió de les 2llars d’infants municipals i del servei de grua. A l’estiu, l’empresa municipal obrirà una nova oficina al Mercat Vell.

Inversions decidides amb participació ciutadana
El pressupost recull un préstec de 4,73 milions d’euros per finançar les inversions. L’Ajuntament destinarà 465.575,18 euros de fons propis al finançament de diverses inversions Entre les inversions previstes, hi ha les triades pel veïnat en els pressupostos participatius. L’Ajuntamenet va destinar-hi, inicialment, uns 400.000 euros. Però vist l’allau de propostes i la participació multitudinària, va decidir incrementar aquesta xifra fins als 900.000 euros.

Escola d’adults a Cal Bolavà
El Centre Obert de Cal Bolavà es traslladarà al centre cívic Magí Sicart, deixant lliure l’edifici de vidre de la casa de cultura. Allí s’obrirà la nova escola d’adults al setembre de 2018.

La recta final del Pla de Barris
En aquest pressupost ja no apareixen partides d’inversió del Pla de Barris. Però la seva pròrroga permet assumir els programes socials i les subvencions a la implantació de comerços i la rehabilitació d’immobles, que elo 2018 havien desaparegut. Ara es podran tornar a fer convocatòries d’ajuts en aquests àmbits.

Més promoció comercial i turística
Hi haurà nous festivals musicals, en la línia del Festival Rockabilly, que seran una novetat dins de l’oferta turística d’enguany. També es donarà una subvenció a l’associació comercial del Poble, tal i com es fa amb Fòrum Calafell, per ajudar a dinamitzar el nucli antic i fer-hi més activitats. A més, es destinaran 10.000 euros a actuacions de promoció comercial al nucli antic, conjuntament amb aquesta associació.

Més serveis per al ciutadà
El programa de piscina a les escoles assumirà un curs més, sense augmentar. S’ha dotdat una partida per al projecte de mantenir els patis oberts de les escoles, fora de l’horari lectiu, perquè s’hi puguin fer activitats. També s’han dotat partides per a la introducció del patrimoni històric de Calafell en diverses xarxes de patrimoni, com les “Cases Icòniques” i la “Xarxa de Museus Marítims de Catalunya”. A més, hi ha l’objectiu de consolidar la Confraria de Pescadors i la Casa Barral. Però també s0està treballant en una nova museïtzació de l’interior del Castell, la nova il·luminació exterior del monument i la consolidació i museïtzació de les sitges del Parc arqueològic.