dimarts, 15 de desembre de 2020

DIJOUS 17, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

 

L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 17 de desembre, sessió plenària ordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, atès que les circumstàncies i la configuració de la sala de plens encara no permeten sessions presencials, amb distàncies de seguretat. El ple començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

Com en anteriors sessions, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.org, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió. 

L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

2. Aprovació acta anterior.
2.1. PLE2020/16 ordinari 12/11/2020

3. Proposta de ratificació del decret número 6658/2020 de data 16 de novembre de 2020, de rectificació de l’acord d’atorgament de subvencions a persones autònomes, empreses i microempreses de Calafell afectades per les conseqüències de la Covid-19.

4. Ratificar el decret núm 2020/6729, de 20 de novembre de 2020, dictat per l’alcaldia, relatiu a la correcció d’errors materials i aclariments de les segones bases reguladores per a la concessió de subvencions extraordinàries per a persones treballadores autònomes, empreses i microempreses de Calafell afectats econòmicament per les conseqüències de la Covid-19.

5. Ratificar l’acord de junta de govern local de 12 de novembre de 2020, d’aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la societat municipal CEMSSA.

6. Proposta de correcció d’errades materials i de coherència per adequació de la plantilla, en les fitxes descriptives de l’aprovada relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell, i modificacions de la relació de llocs de treball.

7. Proposta aprovació actualització inventari general de l’Ajuntament de Calafell de l’any 2019.

8. Aprovació definitiva del Compte General de la Corporació corresponent a l’exercici 2019.

9. Proposta de declara d’interès social i de concessió d’una bonificació del 95% en l’impost sobre béns immobles a MCB Cinemas Calafell SL.

10. Aprovació de l’establiment de la gestió del servei de neteja viària del municipi de Calafell mitjançant prestació directa amb contracte-programa entre l’Ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis SA (CEMSSA).

11. Aprovació inicial del pressupost i plantilla del personal al servei d’aquesta corporació i societat municipal CEMSSA per a l’any 2021.

12. Proposta d’adjudicació d’una operació de crèdit a llarg termini per import de 1.365.710,78 euros per al finançament d’inversions del pressupost de l’exercici 2020.

13. Proposta expedient 4801/2020 de modificació dels saldos dels drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis anteriors corresponents a subvencions rebudes d’altres administracions públiques.

14. Proposta expedient 4801/2020 de modificació dels drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis anteriors a nom de recaptació.

15. Donar compte informe d’execució trimestral 2020 - 3r trimestre.

16. Donar compte de decret corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l’exercici de 2019.

17. Donar compte decret 5331/20 de 02/09/20, corresponent a la resolució de discrepància inf. Intervenció 0548_20, referent a la prestació servei consergeria centres cívics per control d’accessos centres municipals, centre cívic i biblioteca, de l’1-13 març 2020.

18. Donar compte decret 5840/20 de data 7 d’octubre de 2020, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1046_20, pel servei de manteniment d’aparells elevadors període 01-01-2020/31-03-2020)

19. Donar compte decret 6197/20 de 25/10/20, corresponent a la resolució de discrepància de l’inf. Intervenció 1149_20, referent al subministrament de 1.250 tríptics sol·licitats amb motiu celebració Gala Esport i inauguració remodelació pavelló Joan Ortoll, el 14/02/20.

20. Donar compte decret 6196/20 de 25/10/20, corresponent a la resolució de discrepància de l’inf. Intervenció 1150_20, referent al servei decoració amb motiu celebració Gala de l’Esport i inauguració de la remodelació del pavelló Joan Ortoll, el 14/02/20

21. Donar compte decret 6196/20 de 25/10/20, corresponent a la resolució de discrepància de l’inf. Intervenció 1211_20, referent al servei de manteniment d’alarmes ubicades a centres escolars i espais del departament d’Educació, durant el primer semestre de 2020.

22. Donar compte decret 6655/20 de 16/11/20, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 1210_20, referent al servei del manteniment alarmes antiga biblioteca de Segur i biblioteca del Port durant el primer semestre de 2020.

23. Donar compte decret 6195/20 de 25/10/20, corresponent a la resolució de discrepància de l’inf. Intervenció 1151_20, referent al subministrament mòdul prefabricat a situar al costat pistes petanca Parc Vilarenc, per donar servei com a seu social al Club Petanca Calafell.

24. Dictamen aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana (PMU) 3 Mas Mel.

25. Proposta d’aprovació de la pròrroga del Pla de Polítiques de Dones de Calafel (PPD) 2015-2019 fins a l’aprovació i entrada en vigor del nou pla.

26. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (6321 a 7136).

27. Donar compte de les actes de junta de govern local (43 a 47).

28. Precs i preguntes.