dimarts, 15 de juny de 2021

DIJOUS 17, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA


 


L’Ajuntament de Calafell celebrarà dijous vinent, dia 17, la sessió plenària corresponent al mes de juny. Serà un ple telemàtic, ateses les circumstàncies sanitàries, que començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

Com en anteriors sessions, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.org, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió.

L’ordre del dia és el següent:

      
1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

2. Aprovació actes anteriors: Ple2021/8 ordinari 13/05/2021. Ple2021/9 extraordinari amb urgència 20/05/2021

3. Actualització del preu de la pròrroga del contracte-programa del servei de control de l’estacionament amb horari limitat de vehicles a la via pública.

4. Aprovació de la modificació de l’article 2 de la condició núm 15 del condicionat de les llicències d’obres.

5. Proposta de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Exp 12222/2020.

6. Proposta d’aprovació del document únic de protecció civil municipal (Duprocim) de l’Ajuntament de Calafell.

7. Proposta d’aprovació del calendari dels pressupostos participatius per a l’any 2022.

8. Proposta d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament i l’associació esportiva Llaguts de Calafell.

9. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Calafell per a l’execució de les obres d’instal·lació i manteniment d’ascensor a l’institut Camí de Mar de Calafell.

10. Proposta de derogació de l’ordenança fiscal OF. 2.2.19 - Taxa per a la prestació dels serveis de l’àrea de qualitat de vida, de l’article 5.1. en l’àmbit de la cultura, i els punts 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5, pels cursos de formació d’adults, escola d’art, escola d’idiomes (Cal Bolavà) i cursos anuals de narrativa i poesia.

11. Proposta d’aprovació de la modificació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a les entitats culturals de Calafell.

12. Proposta d’aprovació de la modificació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a les associacions de veïns de Calafell.

13. Proposta de desestimació del recurs potestatiu de reposició presentat per UGT Tarragona contra l’acord adoptat pel plenari de l’Ajuntament de Calafell, en sessió extraordinària celebrada el dia 12 de març de 2021, relatiu a l’aprovació definitiva del canvi de format de gestió i de l’establiment del servei de recollida de residus municipals mitjançant prestació directa amb contracte programa entre l’Ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis SA (CEMSSA).

14. Proposta de ratificació del decret d’alcaldia 2021/4016 de data 8 de juny de 2021, de resolució de discrepància i aixecament d’objeccions suspensives plantejades per la intervenció municipal respecte a l’aprovació de la continuïtat del contracte de servei de gestió integrada dels espais verds i de l’arbrat viari del terme municipal de Calafell després de la finalització del contracte el 31 de maig de 2021.

15. Aprovació de les modificacions pressupostàries de crèdit extraordinari finançat amb baixes.

16. Aprovació del plec de clàusules per a la contractació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions del pressupost 2021.

17. Proposta d’aprovació de baixes de drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis anteriors.

18. Donar compte de l’informe anual sobre compliment en matèria de morositat de l’exercici 2020.

19. Donar compte de l’informe de resum anual sobre el control intern de l’exercici 2020.

20. Donar compte de l’informe d’execució trimestral 2021 – 1r trimestre.

21. Donar compte del decret del tinent d’alcalde de serveis interns núm 3231 de data 4 de maig de 2021, de la cobertura de diferents places tècniques, en règim laboral, dels serveis socials de l’Ajuntament amb motiu de la creació de les mateixes i la continuïtat en les funcions dels serveis prestats.

22. Moció que presenta el grup municipal d’En Comú Podem Calafell, amb l’adhesió del grup municipal de Ciutadans, per a l’impuls d’un pla de xoc de salut mental a Catalunya.

23. Moció que presenta el grup municipal d’En Comú Podem Calafell sobre l’ofensiva d’Israel a Palestina de maig de 2021.

24. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer pla (3176 a 3990).

25. Donar compte de les actes de la junta de govern local núm 18 a 23 de 2021.

26. Precs i preguntes.

dimarts, 8 de juny de 2021

REPARACIÓ DE CONTENIDORS I BUFADORES SILENCIOSES

 

L’Ajuntament de Calafell posa en marxa la reparació de 500 contenidors de residus, que es desenvoluparà en les properes setmanes. Aquest dilluns, 7 de juny, han arribat al municipi tots els recanvis necessaris. I aquest dimarts, dia 8, ja es podrà veure al carrer operaris treballant-hi.

Aquests 500 contenidors representen gairebé la meitat del total i es van rebre en mal estat per part de l’empresa comarcal EcoBP quan l’Ajuntament es va fer càrrec del servei de recollida de brossa.

El principal desperfecte és al pedal que ajuda a obrir la tapa del contenidor, fet que coincideix amb la major part de queixes rebudes de la ciutadania. Però la casuística és variada i confirma la pràctica absència de manteniment que caracteritzava l’anterior servei comarcal. No era aquesta l’única mancança, ja que bona part dels vehicles estava en un estat lamentable i ha hagut de ser substituït per vehicles de lloguer per tal de prestar el servei.

D’altra banda, des d’aquest dilluns totes les bufadores del servei de neteja viària són ja elèctriques i no fan soroll. Aquesta era una altra demanda ciutadana, que s’ha pogut corregir des que l’Ajuntament va municipalitzar.