dilluns, 29 de juny de 2020

DEMÀ, SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dimarts 30 de juny, sessió plenària extraordinària i urgent. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. El ple començarà a les 12 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/. L’ordre del dia és el següent:

1. Ratificar la urgència de la sessió.

2. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

3. Trasllat de l’expedient de revisió d’ofici de l’article 51 de l’acord de funcionaris i l’article també 51 del conveni col·lectiu del personal laboral, i la part relativa a l’ajut de jubilació de l’annex 1 “Fons social”, de l’acord i conveni anteriors publicat al BOPT en data 30 de març de 2011 per al període 2011-2018, a la Comissió Jurídica Assessora.

4. Aprovació provisional, si escau, de la modificació de l’ordenança fiscal núm 2.2.1, reguladora de la taxa de l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.

5. Proposta expedient 5650/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes.

6. Proposta expedient 5649/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb nous ingressos.

dimarts, 23 de juny de 2020

APROVAT EL PROJECTE DEL CENTRE D´ACOLLIDA DE GOSSOSLa junta de govern local de l’Ajuntament ha aprovat, aquest dilluns 22 de juny, el projecte del centre d’acollida de gossos. Aquest equipament atendrà tots els animals que es troben abandonats, amb una orientació molt marcada cap a l’adopció. Vindrà a cobrir una mancança, fins i tot comarcal, i una reivindicació de les entitats animalistes.

La inversió prevista és de 627.123,88 euros (IVA inclòs). El centre s’aixecarà a uns terrenys del Parc Empresarial i ocuparà un miler de metres quadrats. Tindrà capacitat per a una setantena de gossos, amb 67 allotjaments individuals i 2 espais per a quarantena. El recinte també tindrà una zona de serveis, que inclourà una sala d’atenció veterinària, una de magatzem i preparació d’aliments, recepció i administració. El centre també comptarà amb patis i espais amb vegetació.

Amb l’aprovació del projecte, les obres podran sortir a licitació i, un cop adjudicades, podran començar en algunes setmanes.

El refugi per a gats, en licitació

D’altra banda, el projecte del refugi per a gats ja està en licitació per adjudicar l’execució de les obres. Aquest refugi s’ubicarà a l’antiga aula de natura, a la muntanya del Comú, al barri de Mas Mel. La inversió frega els 60.000 euros. A més, properament s’instal·laran a diferents punts del municipi dispensadors d’aliments per a gats ferals. Junt amb el mètode CER (Captura-Esterilització-Retorn), l’alimentació de colònies de gats de carrer és un dels puntals del projecte Calafell Pet Friendly.

Recordem que, ben gestionades, les colònies són un focus de salut per al municipi, ja que permeten mantenir els carrers lliures de plagues d’insectes i rosegadors, contràriament al tòpic de les colònies de gats com a possible focus d’infeccions.

dimarts, 9 de juny de 2020

DIJOUS DIA 11, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous dia 11, la sessió plenària ordinària del mes de juny Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments.

Tanmateix, perquè els plens vagin recuperant certa normalitat, aquest dijous tornarà a fer-se, com en l’anterior sessió, el torn d’intervenció de la ciutadania, al final de la sessió. Les persones que vulguin intervenir, hauran d’enviar les seves preguntes o queixes al correu electrònic alcaldia@calafell.org.

El ple començarà a les 17 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/. L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància

2. Aprovació actes anteriors
2.1. Ple2020/6 ordinari 14/05/2020
2.2. Ple2020/7 extraordinari 28/05/2020

3. Proposta d’aprovació de la modificació de les bases específiques per l’atorgament de les subvencions per a les entitats culturals del municipi de Calafell.

4. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica a la finca del carrer Núria 23, de Segur de Calafell.

5. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica a la finca del carrer Migjorn 73, urbanització Mas Mel.

6. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica a la finca del carrer Bruc 26, urbanització Bellamar.

7. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica a la finca del carrer Rector Triadó 6, de Segur de Calafell.

8. Proposta bonificació ICIO per instal·lació fotovoltaica a la finca del carrer Panamà 24, a Segur de Calafell.

9. Proposta expedient 4801/2020 de modificació dels saldos dels drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis anteriors a nom de Base Gestió d’Ingressos.

10. Proposta expedient 4662/2020 d’aprovació de la baixa d’obligacions reconegudes per devolucions d’ingressos pendents de pagament d’exercicis anteriors.

11. Suspensió de diferents apartats de les ordenances fiscals.

12. Donar compte informe d’execució trimestral 2020 - 1r trimestre.

13. Donar compte informe de seguiment anjual del pla d’ajust 2012 - 1r trimestre 2020.

14. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 2477 de data 9de maig de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19, setmana de l’11 de maig de 2020.

15. Dona compte al ple de la corporació del decret de l’alcaldia núm 2561 de data 15 de maig de 2020, de continuïtat en la represa gradual i segura d’activitats de l’administració municipal per al millor servei a la ciutadania en la situació de crisi sanitària ocasionada pel Covid-19.

16. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 2593 de data 16 de maig de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i detecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19, setmana del 18 de maig de 2020.

17. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 2768 de data 22 de maig de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19, setmana del 25 de maig de 2020.

18. Moció que presenta el grup municipal de la CUP d’adhesió a l’associació de municipis i entitats per l’aigua pública (AMAP).

19. Moció que presenta el grup municipal de la CUP de suport a José Antonio Valverde Ramírez, Josant.

20. Moció que presenta el grup municipal En Comú Podem, de petició per a impulsar un model públic i de qualitat a les residències i en l’atenció a la gent gran de Catalunya.

21. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per a preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reducció de la bretxa salarial en la situació provocada per la crisi de la Covid-19.

22. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (2480 a 3335).

23. Donar compte de les actes de la junta de govern local (16, 17, 18 i 19).

24. Precs i preguntes.

dilluns, 8 de juny de 2020

CALENDARI FISCAL MODIFICAT PER AL 2020Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Rebuts no domiciliats: 01-04 a 08-06-20 01-04 a 31-07-20
Rebuts domiciliats: 03-06-20 03-07-20

Impost sobre béns immobles urbans
Rebuts no domiciliats: 04-05 a 10-07-20 04-05 a 31-08-20
Rebuts domiciliats en 6 terminis: 6 de maig, 3 de juny, 3 de juliol, 2 de setembre, 2 d’octubre i 4 de novembre 8 de juny, 3 de juliol, 3 d’agost, 2 d’octubre, 2 de novembre i 4 de desembre
Rebuts domiciliats en 1 termini: 2 d’octubre 2 de novembre

Impost sobre béns immobles de característiques especials
Rebuts no domiciliats: 04-05 a 10-07-20
Rebuts domiciliats: 02-10-20 02-07-20

Impost sobre béns immobles rústics
Rebuts no domiciliats: 02-07 a 07-09-20
Rebuts domiciliats: 03-08-20

Taxa per a la recollida, transport i tractament de residus domèstics​​​​​​​
Rebuts no domiciliats: 02-04 a 08-06-20 31-07-2020
Rebuts domiciliats en 4 terminis: 6 de maig, 3 de juliol, 2 de setembre i 4 de novembre 8 de juny, 3 d‘agost, 2 d’octubre i 4 de desembre
Rebuts domiciliats en 1 termini: 6 de maig 8 de juny

Taxa per a la recollida, transport i tractament de residus comercials​​​​​​​
Rebuts no domiciliats: 02-04 a 08-06-20 31-07-2020
Rebuts domiciliats en 4 terminis: 6 de maig, 3 de juliol, 2 de setembre i 4 de novembre 8 de juny, 3 d‘agost, 2 d’octubre i 4 de desembre
Rebuts domiciliats en 1 termini: 6 de maig 8 de juny

Taxa de guals
Rebuts no domiciliats: 03-06 a 10-08-20
Rebuts domiciliats: 03-08-20

Taxa de manteniment i conservació del cementir​​​​​​​i
Rebuts no domiciliats: 02-07 a 07-09-20
Rebuts domiciliats: 03-08-20

Impost sobre activitats econòmiques
Rebuts no domiciliats: 02-09 a 04-11-20
Rebuts domiciliats: 02-10-20

Taxa d'ocupació de parades mercat​​​​​​​
Rebuts no domiciliats: 13-07 a 25-09-20 25-10-2020
Rebuts domiciliats: 09-09-20

Les dates límit en les que es podrà sol·licitar la domiciliació dels rebuts de l'any en curs, són les següents:
Tributs Data límit Impost sobre vehicles: 06-03-20
Taxa per a la recollida d'escombraries domiciliàries: 06-03-20
Taxa per a la recollida d'escombraries comercials: 06-03-20
Impost sobre béns immobles urbans: 13-04-20
Impost sobre béns immobles de característiques especials: 13-04-20
Impost sobre béns immobles rústics: 22-06-20
Taxa per guals: 15-05-20
Taxa de manteniment i conservació del cementiri: 22-06-20
Impost sobre activitats econòmiques: 17-08-20
Taxa d'ocupació de parades de mercat: 26-06-20

Els contribuents que no tinguin els tributs domiciliats, podran fer-ne el pagament en qualsevol entitat bancària, amb el document que rebran per correu al domicili fiscal. Per aquest motiu, és important comunicar qualsevol canvi sobre les dades personals. Qui tingui els impostos domiciliats, rebrà un càrrec directament en el compte que va donar en fer la domiciliació i també cal comunicar qualsevol modificació de les dades bancàries que s'hagi produït.

Aquestes comunicacions poden fer-se presencialment a les oficines de Servei d'Atenció al Ciutadà o a la seu digital de l'Ajuntament, mitjançant certificat digital. També pot emplenar-se els formularis que els contribuents han rebut a casa seva i enviar-los per correu postal o per fax al 977 696 284, així com signar i escanejar el document i enviar-lo per correu electrònic a calendarifiscal@calafell.org.

Els pagaments també poden fer-se a través de la seu digital de l'Ajuntament.

MESURES EXTRAORDINÀRIES COVID-19

MÉS INFORMACIÓ