dimarts, 15 de juny de 2021

DIJOUS 17, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA


 


L’Ajuntament de Calafell celebrarà dijous vinent, dia 17, la sessió plenària corresponent al mes de juny. Serà un ple telemàtic, ateses les circumstàncies sanitàries, que començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

Com en anteriors sessions, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.org, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió.

L’ordre del dia és el següent:

      
1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

2. Aprovació actes anteriors: Ple2021/8 ordinari 13/05/2021. Ple2021/9 extraordinari amb urgència 20/05/2021

3. Actualització del preu de la pròrroga del contracte-programa del servei de control de l’estacionament amb horari limitat de vehicles a la via pública.

4. Aprovació de la modificació de l’article 2 de la condició núm 15 del condicionat de les llicències d’obres.

5. Proposta de bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Exp 12222/2020.

6. Proposta d’aprovació del document únic de protecció civil municipal (Duprocim) de l’Ajuntament de Calafell.

7. Proposta d’aprovació del calendari dels pressupostos participatius per a l’any 2022.

8. Proposta d’aprovació del conveni entre l’Ajuntament i l’associació esportiva Llaguts de Calafell.

9. Proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Calafell per a l’execució de les obres d’instal·lació i manteniment d’ascensor a l’institut Camí de Mar de Calafell.

10. Proposta de derogació de l’ordenança fiscal OF. 2.2.19 - Taxa per a la prestació dels serveis de l’àrea de qualitat de vida, de l’article 5.1. en l’àmbit de la cultura, i els punts 1.2, 1.3, 1.4 i 1.5, pels cursos de formació d’adults, escola d’art, escola d’idiomes (Cal Bolavà) i cursos anuals de narrativa i poesia.

11. Proposta d’aprovació de la modificació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a les entitats culturals de Calafell.

12. Proposta d’aprovació de la modificació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a les associacions de veïns de Calafell.

13. Proposta de desestimació del recurs potestatiu de reposició presentat per UGT Tarragona contra l’acord adoptat pel plenari de l’Ajuntament de Calafell, en sessió extraordinària celebrada el dia 12 de març de 2021, relatiu a l’aprovació definitiva del canvi de format de gestió i de l’establiment del servei de recollida de residus municipals mitjançant prestació directa amb contracte programa entre l’Ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis SA (CEMSSA).

14. Proposta de ratificació del decret d’alcaldia 2021/4016 de data 8 de juny de 2021, de resolució de discrepància i aixecament d’objeccions suspensives plantejades per la intervenció municipal respecte a l’aprovació de la continuïtat del contracte de servei de gestió integrada dels espais verds i de l’arbrat viari del terme municipal de Calafell després de la finalització del contracte el 31 de maig de 2021.

15. Aprovació de les modificacions pressupostàries de crèdit extraordinari finançat amb baixes.

16. Aprovació del plec de clàusules per a la contractació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions del pressupost 2021.

17. Proposta d’aprovació de baixes de drets reconeguts pendents de cobrament d’exercicis anteriors.

18. Donar compte de l’informe anual sobre compliment en matèria de morositat de l’exercici 2020.

19. Donar compte de l’informe de resum anual sobre el control intern de l’exercici 2020.

20. Donar compte de l’informe d’execució trimestral 2021 – 1r trimestre.

21. Donar compte del decret del tinent d’alcalde de serveis interns núm 3231 de data 4 de maig de 2021, de la cobertura de diferents places tècniques, en règim laboral, dels serveis socials de l’Ajuntament amb motiu de la creació de les mateixes i la continuïtat en les funcions dels serveis prestats.

22. Moció que presenta el grup municipal d’En Comú Podem Calafell, amb l’adhesió del grup municipal de Ciutadans, per a l’impuls d’un pla de xoc de salut mental a Catalunya.

23. Moció que presenta el grup municipal d’En Comú Podem Calafell sobre l’ofensiva d’Israel a Palestina de maig de 2021.

24. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer pla (3176 a 3990).

25. Donar compte de les actes de la junta de govern local núm 18 a 23 de 2021.

26. Precs i preguntes.

dimarts, 8 de juny de 2021

REPARACIÓ DE CONTENIDORS I BUFADORES SILENCIOSES

 

L’Ajuntament de Calafell posa en marxa la reparació de 500 contenidors de residus, que es desenvoluparà en les properes setmanes. Aquest dilluns, 7 de juny, han arribat al municipi tots els recanvis necessaris. I aquest dimarts, dia 8, ja es podrà veure al carrer operaris treballant-hi.

Aquests 500 contenidors representen gairebé la meitat del total i es van rebre en mal estat per part de l’empresa comarcal EcoBP quan l’Ajuntament es va fer càrrec del servei de recollida de brossa.

El principal desperfecte és al pedal que ajuda a obrir la tapa del contenidor, fet que coincideix amb la major part de queixes rebudes de la ciutadania. Però la casuística és variada i confirma la pràctica absència de manteniment que caracteritzava l’anterior servei comarcal. No era aquesta l’única mancança, ja que bona part dels vehicles estava en un estat lamentable i ha hagut de ser substituït per vehicles de lloguer per tal de prestar el servei.

D’altra banda, des d’aquest dilluns totes les bufadores del servei de neteja viària són ja elèctriques i no fan soroll. Aquesta era una altra demanda ciutadana, que s’ha pogut corregir des que l’Ajuntament va municipalitzar.

dimarts, 11 de maig de 2021

DIJOUS DIA 13 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA


L’Ajuntament de Calafell celebrarà dijous vinent, dia 13, la sessió plenària corresponent al mes de maig. Serà un ple telemàtic, ateses les circumstàncies sanitàries, que començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

Com en anteriors sessions, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.org, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió.

L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància

2. Aprovació actes anteriors
    2.2. Ple2021/6 ordinari 15/04/2021
    2.2. Ple2021/7 extraordinari amb urgència 29/04/2021

3. Aprovació inicial del pla director d’arbrat viari de Calafell

4. Ratificar al ple l’acord de la junta de govern local de 28/12/2020, d’aprovació de la liquidació del contracte programa de servei de control de l’estacionament amb horari limitat de vehicles a la via pública de l’exercici 2019 i revisió del preu de l’exercici 2020

5. Proposta per incorporar esmenes al reglament per a l’adjudicació d’habitatges destinats a polítiques socials en règim de lloguer temporal

6. Aprovació inicial de la modificació del reglament dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell

7. Designació dels membres de les comissions de seguiment i valoració de les encomanes de gestió dels serveis de l'Ajuntament de Calafell encarregats a CEMSSA

8. Proposta d’acord per al reconeixement de la compatibilitat sol·licitada per un empleat de l'Ajuntament de Calafell, en règim funcionari, per a desenvolupar activitats privades

9. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 1r trimestre de 2021

10. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2020 de l'Ajuntament de Calafell

11. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el primer trimestre de 2021, d’acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials

12. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l’exercici 2021

13. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (2513 a 3715)

14. Donar compte de les actes de la junta de govern local núm. 15,16 i 17 del 2021

15. Precs i preguntes

dimarts, 13 d’abril de 2021

DIJOUS DIA 15 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

 L’Ajuntament de Calafell celebrarà dijous vinent, dia 15, la sessió plenària corresponent al mes d’abril. Serà un ple telemàtic, ateses les circumstàncies sanitàries, que començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

Com en anteriors sessions, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.org, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió.

L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la situació de força major per a la celebració de la sessió a distància.

2. Aprovació actes anteriors

2.1. PLE2021/4 ordinari 11/03/2021
2,2. PLE2021/5 extraordinari amb urgència 12/03/2021
 
3. Proposta modificació membres que composen la comissió especial específica sobre l’estudi tècnic i econòmic de redimensionament del servei de neteja viària del municipi, recollida de residus, aigua i clavegueram.

4. Proposta d’acord de modificació de l’actual relació de llocs de treball per ampliació de places a la plantilla de serveis socials.

5. Proposta d’aprovació del protocol de l’Ajuntament de Calafell per a la implantació del teletreball.

6. Aprovació del plec de condicions per a la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini per al finançament d’inversions.

7. Proposta expedient 3537/2021 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.

8. Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 2021/2249 de data 24/03/2021, corresponent a la proposta d’acord en relació amb l’aprovació del pla pressupostari a mig termini per al període 2022-2024.

9. Aprovació de la modificació de les bases específiques per a l’atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva de l’Ajuntament de Calafell.

10. Bonificació impost sobre construccions, instal·lacions i obres EXP H138 1994-2021.
11. Bonificació impost sobre construccions, instal·lacions i obres EXP H138 1907-2021.
12. Bonificació impost sobre construccions, instal·lacions i obres EXP H138 2005-2021.
13. Bonificació impost sobre construccions, instal·lacions i obres EXP H138 2086-2021.

14. Proposta de bonificació impost sobre construccions, instal·lacions i obres Exp 12721/2020.

15. Moció que presenta el grup municipal d’ERC en relació a la malaltia del Míldiu.

16. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana per garantir la mobilitat al Baix Penedès mentre es fan les obres de millora de la C-31.

17. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per donar suport als encausats i encausades per les manifestacions al Pertús.

18. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per lluitar contra la pobresa energètica.

19. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (1631 a 2512)

20. Donar compte de les actes de la junta de govern local núms 10 a la 14 del 2021.

21. Precs i preguntes.

MÉS INFORMACIÓ

dijous, 18 de febrer de 2021

FIBRA OPTICA - PREGUNTAS DE LOS VECINOS

 Hola a todos

Estos días nos llegan correos y whatsapps confirmando que hay varias furgonetas instalando fibra por Avda España, calle Aneto, calle La Sal, y están subiendo el cableado por la Avenida España desde la farmacia Ll. Espuis hacia arriba. Desde ese cableado repartiraán las acometidas a los domicilios.

Preguntas sobre las urbanizaciones: sí, también se van a cablear con fibra, Adamo hará 10.000 viviendas. También el centro comercial Mas Mel (los Cines). En dos meses ya habrá las primeras altas. También se está gestionando el tema con autopistas para pasar por allí hacia arriba. Además, en diciembre estará TODO el municipio cableado porque si no fuera así, de la inversión de 2 millones de euros que hace Adamo, parte de ese dinero a través del Ministerio proviene de fondos europeos y tendrían una penalización económica muy fuerte.

Esto lo publicamos porque cada día está la misma pregunta ¿y mi calle? ¿y mi urbanización? etc. Uno de nuestros miembros de la junta de AVSU asiste a las reuniones con las operadores en Alcaldía y el ayuntamiento os va a ofrecer pronto muchos más datos. Un poco de paciencia porque la reunión con Adamo fue hace una semana y ya están trabajando.

Allí donde no hay postes, se pasará el cableado soterrado. Donde no llega ni el teléfono (Valldemar, etc) llegará la fibra.

Movistar ha dejado de lado Segur, hace meses presentaron un mapa de zonas a cablear, luego redujeron la previsión inicial y finalmente se optó por contratar a Adamo para que esto, de una vez por todas funcione. Lo que podéis ver sobre la mesa de la sala de reuniones es el mapa con TODO el municipio. Habrá futuras reuniones para informar de los avances en el despliegue y el propio ayutamiento os pondrá al día.


dijous, 11 de febrer de 2021

ÚLTIMA HORA SOBRE LA FIBRA ÓPTICA EN SEGUR Y CALAFELL

 

Ayer a mediodía tuvo lugar la reunión entre los representantes de Adamo y el Ayuntamiento.

Este es el resumen de la reunión, en la que un miembro de AVSU asistió para tomar notas y trasladar preguntas de los vecinos.

Primero: olvídense de Movistar, no va a cablear lo que queda por hacer en Segur y otras zonas. Sus intereses van al 5G y de lo prometido inicialmente, fueron reduciendo el mapa de zonas a cablear y, al final, el ayuntamiento optó por no esperar más y contactó con Adamo.

Para finales de año el municipio estará totalmente cableado, y empezarán por Segur (zona que aún no tiene ni la extendida de fibra hecha) y harán el centro comercial de Mas Mel, que lo han pedido numerosas veces los locales comerciales y, también, aquellas zonas donde hay fibra oscura (que se ha sobredimensionado pero no se le da uso).

Empiezan entre abril y mayo. Al decir que habrá fibra, no nos referimos a que se habrán extendido los cables sino que estará extendida, acabada la instalación y contratada por los clientes, con la correspondiente acometida a sus domicilios.

¿Por qué se asegura que es así? Pues porque Adamo hace una inversión para 10.000 viviendas en Calafell (entre 1,5 y 2 millones de euros) y lo puede hacer porque dispone de todos los permisos municipales, estatales y, además, ayudas a través del ministerio de fondos de la Unión Europea. Y si no cumple, se les penaliza fuertemente. Instalan fibra que puede llegar a más de 1GB. En la provincia de Tarragona están ahora mismo con una inversión de 14 millones de euros instalando fibra para unas 50mil viviendas, 10.000 de ellas en Segur.

Se ha hecho un estudio de mercado y, aquello que se comentaba de que Calafell está creciendo en habitantes, más aún con los que han abandonado las grandes capitales y se han venido a vivir aquí, el ayuntamiento lo explicará de manera oficial pero somos 27.600 habitantes censados, el 40% de ellos vive en Segur.

Este es un resumen muy breve. El ayuntamiento está preparando la información completa para publicar en su página web y su facebook y lo detallará todo.
dimarts, 9 de febrer de 2021

AQUEST DIJOUS SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

 

L’Ajuntament de Calafell celebrarà dijous vinent, dia 11, la sessió plenària corresponent al mes de febrer. Serà un ple telemàtic, ateses les circumstàncies sanitàries, que començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

Com en anteriors sessions, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.org, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió.

L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

2. Aprovació actes anteriors.
2.1. PLE1/12 ordinari 21/01/2021
2.2. PLE2021/2 extraordinari amb urgència 08/02/2021

3. Aprovació de l revisió anual del padró municipal d’habitants, amb referència a 1 de gener de 2020.

4. Proposta de nomenament de jutge de pau titular i de jutge de pau substitut del municipi de Calafell.

5. Proposta d’aprovació definitiva del pla parical urbanístic del sector PPU2 Hostal del Prat (IV).

6. Denegació de la bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres - núm expedient 4550/20.

7. Bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres - núm expedient 7457/20.

8. Bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres - núm expedient 7968/20.

9. Bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres - núm expedient 7349/20.

10. Bonificació de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres - núm expedient 916/20.

11. Proposta d’aprovació del Pla Local d’Igualtat de l’Ajuntament de Calafell (PLI) pel període del 2021 al 2024.

12. Proposta d’aprovació del protocol municipal d’actuació davant les violències sexuals en espais públics d’oci.

13. Proposta d’aprovació del reglament per a l’adjudicació d’habitatges destinates a polítiques socials en règim de lloguer social.

14. Proposta de resolució al·legacions i aprovació definitiva del reglament d’ús del teatre municipal Joan Colet.

15. Proposta d’aprovació de les bases de la campanya del Dia del Pare, del 9 al 19 de març de 2021.

16. Ratificar acord de la junta de govern local de data 25 de gener de 2021 relatiu a l’aprovació de les bases dels certàmens de guarniment de balcons i de disfresses del Carnaval Xurigué 2021.

17. Proposta de ratificació de l’acord de la junta de govern local de data 25 de gener de 2021 relatiu a l’aprovació de les bases de la campanya del Dia dels Enamorats “Calafell Enamora”, de l’1 al 14 de febrer.

18. Proposta de ratificació del decret 688/2021, de data 27 de gener, de la resolució del recurs de reposició presentat contra el decret núm 2020/5292, de 31 d’agost, de continuïtat del servei de neteja viària a càrrec de l’empresa prestadora Urbaser, després de la finalització del contracte el 31 d’agost de 2020.

19. Ratificar decret d’alcaldia 2020/7585, de data 30 de desembre de 2020, d’atorgament definitiu de subvencions a persones autònomes, empreses i microempreses de Calafell, afectades per les conseqüències de la Covid-19.

20. Ratificar decret d’alcaldia 2021/465, de data 20 de gener de 2021, relatiu a la rectificació del decret 2020/7585 d’atorgament definitiu de subvencions a persones autònomes, empreses i microempreses de Calafell, afectades per les conseqüències de la Covid-19.

21. Donar compte de l’informe de transparència de 2020.

22. Donar compte al ple de la corporació del decret d’alcaldia núm 311, de data 14 de gener de 2021, de rectificació d’un error material detectat al decret d’alcaldia núm 2020/7214, de 9 de desembre de 2020 i esmena de l’annex I, de mesures a adoptar en relació a l’organització dels empleats públics i empleades públiques al servei de l’Ajuntament de Calafell durant l’estat d’alarma generat per la pandèmia de la Covid-19.

23. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 4t trimestre de 2020.

24. Donar compte del pla anual de control financer de l’exercici 2020.

25. Donar compte de l¡informe sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2020, període de l’1/10/2020 al 31/12/2020.

26. Donar compte de l’informe de Tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el quart trimesre de 2020, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

27. Moció d’alcaldia, amb l’adhesió dels grups municipals En Comú Podem, Partit Popular, Sumem+Junts, Unió i Alternativa Municipal i Ciutadans, de suport al grup de coordinació de Calafell de la Plataforma Volem la Jornada Contínua a Catalunya per donar opció als pares a escollir la jornada als centres educatius d’infantil i primària de Calafell.

28. Moció que presenta el grup municipal del PSC, amb les adhesions dels grups municipals Partit Populra, En Comú Podem, Sumem+Junts i Unió i Alternativa Municipal, sobre la proposta d’ampliació de la franja d’oberturadels comerços de Calafell establerta per part del Procicat, amb noves mesures que entraran en vigor el dilluns 8 de febrer.

29. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (233 a 816).

30. Donar compte de les actes de la junta de govern local (núms 3, 4 i 5 del 2021).

31. Precs i preguntes.

dilluns, 8 de febrer de 2021

SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA 08/01/2021

AVUI, SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA I URGENT

 


L’Ajuntament de Calafell celebrarà dilluns vinent, 8 de febrer, sessió plenària extraordinària i urgent. Serà una sessió telemàtica que començarà a les 9:15 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

2. Ratificar la urgència de la sessió.

3. Aprovació del canvi de forma de gestió i de l’establiment del servei de recollida de residus municipals, mitjançant prestació directa amb contracte programa entre l’Ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis, SA (CEMSSA).

dimecres, 20 de gener de 2021

DEMÀ, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

 L’Ajuntament de Calafell celebrarà dijous vinent, dia 18, la sessió plenària corresponent al mes de gener. Serà un ple telemàtic, ateses les circumstàncies sanitàries, que començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

2. Aprovació actes anteriors.
2.1. PLE2020/17 ordinari 17/12/2020
2.2. PLE2020/18 extraordinari amb urgència 22/12/2020

3. Expedient de denúncia del termini del conveni de delegació de competències entre l’Ajuntament de Calafell, el consell comarcal i la societat de responsabilitat limitada, de capital social mixt, anomenada “Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès”, per a la recollida, transport, tractament i eliminació dels residus municipals.

4. Proposta d’acord d’aprovació de l’increment de les retribucions complementàries de conformitat amb la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021.

5. Donar compte al ple de la corporació del decret de l’Alcaldia núm 7215, de data 9 de desembre de 2020, d’actualització del protocol d’actuació del personal municipal amb motiu de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.

6. Donar compte al ple de la corporació del decret de l’Alcaldia núm 7214, de data 9 de desembre de 2020, de mesures a adoptar en relació a l’organització dels empleats públics i empleades públiques al servei de l’Ajuntament de Calafell durant l’estat d’alarma generat per la pandèmia de la Covid-19.

7. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (7137 a 7586 del 2020, i de 1 al 232 del 2021).

8. Donar compte de les actes de la junta de govern local (48 a 53, del 2020, i de 1 a 2, del 2021).

9. Precs i preguntes.

Proposta urgent: aprovació de l’establiment de la gestió del servei de neteja viària del municipi de Calafell, mitjançant prestació directa amb contracte-programa entre l’Ajuntament de Calafell i la societat Calafell Empresa Municipal de Serveis SA (CEMSSA).

Proposta urgent: Sorteig dels membres de les meses electorals per les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 14 de febrer de 2021.

dilluns, 18 de gener de 2021

L´AJUNTAMENT INVERTIRÁ 7.000.000 M/€ A SEGUR

 

L’Ajuntament de Calafell té en marxa un paquet de noves inversions al nucli de Segur, per import de 7 milions. Alguns dels projectes estan ja en licitació i les obres podran començar en algunes setmanes. Altres, estan enllestits i pendents d’anar a l’adjudicació. I la resta estan elaborant-se.

Segons l’alcalde, Ramon Ferré, “Segur torna a ser una prioritat, amb un nou lot d’inversions, que se sumen a les realitzades des de 2015 ençà”. Ferré afegeix: “Hi ha tres línies clares en aquest nou pla inversor a Segur, que corresponen a problemàtiques històriques del nucli: continuar la millora de carrers, ampliar els equipaments cívics, socials i culturals, i incrementar amb nous passos la permeabilitat de la via del tren”.

De la seva banda, el tinent d’alcalde de Territori, Miguel Ángel Perín, explica que “aquest paquet inclou un seguit de licitacions molt potents, però també hem contractat obres menors, menors per import econòmic, però també molt importants”. I diu: “El compromís amb el nucli més gran i més poblat del municipi continua sent evident”.

Actualment hi ha actuacions per import de 1.025.961,98 euros, que ja es troben en fase d’adjudicació i alguna, fins i tot amb les obres en marxa. Es tracta dels projectes següents:

–Segona fase del centre cívic Montse Civit, al Port. El pressupost és de 330.791,40 euros. Es destinarà als serveis de Casal Jove i de Centre obert, i comptarà, a més, amb sis aules i dos despatxos. Culmina l’actuació realitzada a l’edifici G del Port, on ja s’ha creat una biblioteca, la primera part del centre cívic i un centre empresarial municipal.

–Millora i manteniment dels sistemes de bombeig i drenatge dels passos soterrats de la via del ferrocarril. El pressupost és de 458.553,20 euros. El projecte neix d’una auditoria tècnica realitzada just abans de la pandèmia, que identificava les deficiències que provocaven freqüents inundacions en els passos, amb una casuística molt variada. L’adjudicació inclou un servei de manteniment preventiu.

–Redacció del projecte executiu i direcció de les obres corresponents a la construcció d’un pas inferior entre el carrer Baixador i el carrer Rin. El pressupost és de 116.617,38 euros.

–Remodelació del carrer de la Pau, amb una inversió de prop de 50.000 euros. Les obres van començar després de Reis. Es renoven les canalitzacions subterrànies i es milloren paviments i voreres.

–Millora del Parc de la Pau, amb un cost d’aproximadament 30.000 euros.

–Reasfaltats al Passeig Marítim, relacionats amb l’obra de la vorera nord o costat muntanya, per valor de 40.000 euros.

Renovació dels carrers Rodríguez Pita, Baixador i perpendiculars

De la seva banda, ja està redactat el projecte de renovació de la zona compresa entre la carretera C-31, el carrer Baixador, el carrer Pisuerga i la plaça Lola Boronat. Aquest projecte consta de dues fases:

–Fase 1: carrer Baixador (entre Pisuerga i Lola Boronat) i passatge Baixador): 1.489.371,94 euros)

–Fase 2: carrer Emigidio Rodríguez Pita (fins a carrer Pisuerga), carrer Segura i carrer Xúquer: 1.426.660,98 euros.

El total d’inversió en aquesta obra és de 2.916.032,92 euros. Les dues fases s’executaran una al continuació de l’altra. L’adjudicació de la primera es farà aviat.

Nou pas soterrat al carrer Rin

La gran obra d’aquest paquet, pel que fa a inversió, serà la construcció d’un nou pas soterrat que comunicarà els carrers Baixador i Rin, per sota la via del tren. El cost serà de tres milions d’euros. La novetat d’aquest projecte és que el pas també creuarà per sota del carrer Lluís Companys i l’accés al costat mar de la via serà ja dins del carrer Rin.

Com dèiem anteriorment, ja està en fase d’adjudicació la redacció del projecte executiu i la direcció de les obres, amb un pressupost de 116.617,38 euros.