dilluns, 26 d’octubre de 2020

Multas estado de alarma: ¿cuánto hay que pagar por saltarse el toque de queda?

Multas de hasta 600.000 euros

Las sanciones leves irán de 60 a 600 euros, las graves de 601 a 30.000 y las muy graves desde 30.001 a 60.000, y acumulativamente hasta los 600.000. 

La norma, que recoge el procedimiento por incumplimiento de medidas de prevención de la pandemia, prevé también cierres de locales e inhabilitaciones para prestar servicios.

Infracciones leves

Serán sancionadas con multas entre 60 y 600 euros quienes inclumplan las medidas generales de higiene y prevención en locales públicos o privados cuando no suponga riesgo de contagio o el riesgo afecte a menos de 15 personas, así como para quien quebrante la orden general de confinamiento de 00.00 a 06.00 horas sin una razón de fuerza mayor demostrable: como ir al trabajo o acudir a urgencias médicas o de atención a un dependiente.

Infracciones graves

Se consideran infracciones graves, sancionadas con entre 601 a 30.000 euros, la organización o participación en reuniones, fiestas o cualquier otro acto privado o público que impliquen una aglomeración o en los que se dificulte la adopción de las medidas sanitarias y que puedan poner en riesgo la salud de hasta 150 personas. Asimismo, en esta categoría se encuentra quien se salte el aislamiento domiciliario que deben guardar los positivos en COVID-19.

Infracciones muy graves

Serán sancionados con entre 30.001 a 60.000 euros quienes se salten de forma reiterada el deber de aislamiento domiciliario por parte de personas que hayan dado positivo.

Asimismo, quienes no respeten los límites de aforo, ni las medidas de prevención e higiene por parte de los establecimientos abiertos al público cuando suponga un grave riesgo que afecte a más de 150 personas y quienes organicen reuniones o fiestas, de carácter privado o público, que impliquen una aglomeración que impida la adopción de las medidas sanitarias o se hallen presentes menores de edad y/o mayores de 65 años

Para estas sanciones también prevé la suspensión o prohibición de la actividad, la clausura del local y la inhabilitación para la organización y promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas por un periodo máximo de tres años y de forma acumulada hasta un máximo de 10.601 euros por desplazamiento no autorizadoPor último, los agentes también podrían multar en base a una circular interna del Ministerio del Interior que contempla sanciones desde 601 euros por desplazamiento no autorizado hasta 10.400 euros por participación en celebraciones y fiestas.

dimecres, 7 d’octubre de 2020

DIJOUS DIA 8, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

 


L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 8 d’octubre, sessió plenària ordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, atès que les circumstàncies i la configuració de la sala de plens encara no permeten sessions presencials, amb distàncies de seguretat. El ple començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

Com en anteriors sessions, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.org, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió. L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

2. Aprovació acta anterior.
2.1. PLE2020/12 ordinari 17/09/2020

3. Expedient 2019/7108. Resolució d’expedient de revisió d’ofici de l’article 51 de l’acord de funcionaris i l’article també número 51 del conveni col·lectiu del personal laboral, i la part relativa a l’ajut de jubilació de l’annex 1 “Fons social”, de l’acord i conveni anteriors publicat al BOPT en data 30 de març de 2011 pel període 2011-2018.

4. Proposta expedient 9385/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes.

5. Donar compte decret de l’alcaldia núm 2020/5541 de data 18/09/2020, corresponent a les línies fonamentals del pressupost 2021.

6. Dictamen verificació text refós del PEU per la regulació d’establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies estupefaents o psicotròpiques legalment permeses de Calafell.

7. Dictamen ple d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM (IX) PAU 24. - Masia de Cal Rion.

8. Proposta de ratificació pel ple de l’apartat 5 de la proposta de la junta de govern local de data 21 de setembre de 2020 d’aixecament de suspensió cautelar de l’expedient de contractació, concurs per a la redacció del projecte executiu per a la rehabilitació i posterior ampliació de la Masia de Cal Rion com a nova seu de l’escola municipal de música i arts de Calafell, així com la posterior direcció de l’obra i continuació de la licitació.

9. Proposta de ratificació pel ple de l’apartat 4 de l’acord de la junta de govern local de data 21 de setembre de 2020, d’aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs de clàusules econòmiques administratives particulars i plec tècnic que han de regir la contractació referent a les obres d’urbanització, fases II i III, del carrer Jesús, per procediment obert, i inici de la licitació.

10. Proposta de ratificació pel ple de l’apartat 4 de la proposta de la junta de govern local de 28 de setembre de 2020 sobre la contractació de les obres per a la construcció d’un centre d’acollida d’animals, per procediment obert.

11. Moció que presenten els grups municipals d’ERC, Sumem+Junts i la CUP per debatre en el proper ple de l’Ajuntament de Calafell en relació a la sentència del Tribunal Suprem.

12. Moció conjunta dels grups municipals a l’Ajuntament de Calafell donant suport a les treballadores i els treballadors de l’empresa Glass Saint-Gobain de l’Arboç, per tal d’evitar el seu tancament definitiu.

13. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (5463 a 5795).

14. Donar compte de les actes de junta de gover local (34 a 37).

15. Precs i preguntes.