dimarts, 15 de setembre de 2020

DIJOUS 17, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 17 de setembre, sessió plenària ordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, atès que les circumstàncies i la configuració de la sala de plens encara no permet sessions presencials, amb distàncies de seguretat. El ple començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

Com en anteriors sessions, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.org, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió. L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

2. Aprovació acta anterior.
2.1. PLE2020/11 ordinari 13/08/2020

3. Proposta d’aprovació inicial del reglament dels serveis a les empreses i persones emprenedores VilarencZenit.

4. Proposta de modificació art. 16 de les bases específiques per a la concessió de subvencions per a la rehabilitació d’immobles inclosos dins l’àmbit del Pla de Barris, anualitat 2020.

5. Proposta ratificació ple decret d’alcaldia 2020/5292 continuïtat neteja viària adjudicat a Urbaser.

6. Proposta expedient 8396/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.

7. Donar compte decret 4051/20 de 3 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0462_20, referent als serveis assignatura optativa de vela escolar als instituts, mesos de gener, febrer i de l’1 al 13 de març de 2020.

8. Donar compte decret 4049/20 de 3 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0464_20, referent al subministrament i serveis pel funcionament essencial per la continuïtat del manteniment de les instal·lacions esportives.

9. Donar compte decret 4046/20 de 3 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0461_20, referent al lloguer de maquinària per a la realització del mòdul de manipulació de càrregues amb carretons elevadors programa FOAP 2019.

10. Donar compte decret 4050/20 de 3 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0463_20, referent al subministrament de 300 flyers per als usuaris del departament de Treball d’entrevistes ràpides d’ocupació.

11. Donar compte decret 4048/20 de 3 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0501_20, referent al servei de reparació i manteniment de ferreteria.

12. Donar compte decret 4047/20 de 3 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0546_20, referent als honoraris pel servei de direcció obres condicionament del SAC a les dependències municipals plaça Pau Casals Segur de Calafell

13. Donar compte decret 4045/20 de 3 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0500_20, referent al subministrament de cabina sanitària Ciutadella Ibèrica període de l’1 de gener al 31 de maig de 2020.

14. Donar compte decret 4340/20 de 15 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0529_20, referent al servei del sistema d’alarmes del Casal Jove i les oficines de la regidora de Joventut a la plaça Alcalde Romeu per a l’any 2020.

15. Donar compte decret 4698/20 de 31 de juliol de 2020 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0550_20, referent a la continuïtat del servei de transport escolar amb efectes de setembre de 2020 i fins a finals del curs 2021.

16. Donar compte de l’informe de transparència de 2019 de l’Ajuntament de Calafell.

17. Donar compte al ple de la corporació del decret de l’alcaldia núm 4492 de data 24 de juliol de 2020, d’aprovació de l’actualització del protocol d’actuació del personal municipal amb motiu de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues, declarat pel reial decret 463/2020, de 14 de març, per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, per salvaguardar la seguretat i salut laboral de tot el personal que presti els seus serveis de forma presencial.

18. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (4503 a 5462).

19. Donar compte de les actes de junta de govern local (29 a 33).

20. Precs i preguntes.