dimarts, 15 d’octubre de 2019

DIJOUS DIA17, PLE ORDINARI


L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 17 d’octubre, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. Ple2019/15 ordinari 12/09/2019

2. Sorteig dels membres de les meses electorals de les eleccions generals del 10 de novembre de 2019.

3. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

4. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

5. Resolució de l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

6. Nomenament de representants de la corporació en el consorci Localret.

7. Nomenament de representants de la corporació per formar part del consell territorial de la propietat immobiliària.

8. Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança municipal de circulació.

9. Proposta d’aprovació de la formalització de l’operació que resulti de l’agrupació dels crèdits ICO 2012.

10. Proposta expediente 10094/2019 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit i crèdit extraordinari finançat amb baixes.

11. Proposta aprovació de l’actualització del pla d’ajust de l’Ajuntament de Calafell.

12. Donar compte decret de l’alcaldia núm 2019/5016 de data 25/09/2019 corresponent a les línies fonamentals del pressupost 2020.

13. Donar compte decret 2325/19 de data 15 de maig de 2019, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’intervenció 0395_19, referent al subministrament de combustibles per als vehicles municipals gener a març de 2019.

14. Donar compte decret 2719/19 de data 31 de maig de 2019, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’intervenció 0521_19, referent al servei de contenidors, per a obres al municipi durant el mes de març de 2019.

15. Donar compte decret 2718/19 de data 31 de maig de 2019, corresponent a la resolució de discrepància de l’infome d’intervenció 0531_19, referent al servei de col·locació i retirada de tanques per vianants durant la rua del Carnaval 2019.

16. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Calafell i la societat anònima Port Segur-Calafell SA, per a la formalització d’un contracte d’arrendament i la constitució de l’Espai Empresarial Port Zènit.

17. Proposta de ratificació del decret d’alcaldia núm 2019/4805, de data 18 de setembre de 2019, de nomenament en representació de l’Ajuntament de Calafell, de la senyora Lluïsa Lastra Flores, com a titular, i de la senyora Mònica Trepat Saura, com a suplent, en la constitució de la nova assemblea i junta del consorci de promoció turística del Penedès.

18. Modificació de la composició dels consells sectorials de participació ciutadana.

19. Modificació de la composició dels consells de barri de participació ciutadana.

20. Modificació de la composició del consell ciutadà.

21. Modificació de la composició del consell de seguretat i prevenció ciutadana.

22. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans, de condemna de la violència i el terrorisme en democràcia.

23. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per a la creació de l’òrgan de participació ciutadana “Consell d’infants i adolescents de Calafell”.

24. Moció que presenta el grup municipal de la CUP de rebuig al projecte de llei impulsat pel govern de la Generalitat de contractes de serveis a les persones, coneguda com a Llei Aragonès.

25. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per a la promoció de les instal·lacions d’autoconsum amb energia fotovoltaica.

26. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per a la creació d’una taula sobre pobresa energètica.

27. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (4624 a 5100).

28. Donar compte de les actes de la junta de govern local (35 a 38).
29. Precs i preguntes.