dimecres, 7 d’octubre de 2020

DIJOUS DIA 8, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA

 


L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 8 d’octubre, sessió plenària ordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, atès que les circumstàncies i la configuració de la sala de plens encara no permeten sessions presencials, amb distàncies de seguretat. El ple començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

Com en anteriors sessions, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.org, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió. L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

2. Aprovació acta anterior.
2.1. PLE2020/12 ordinari 17/09/2020

3. Expedient 2019/7108. Resolució d’expedient de revisió d’ofici de l’article 51 de l’acord de funcionaris i l’article també número 51 del conveni col·lectiu del personal laboral, i la part relativa a l’ajut de jubilació de l’annex 1 “Fons social”, de l’acord i conveni anteriors publicat al BOPT en data 30 de març de 2011 pel període 2011-2018.

4. Proposta expedient 9385/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes.

5. Donar compte decret de l’alcaldia núm 2020/5541 de data 18/09/2020, corresponent a les línies fonamentals del pressupost 2021.

6. Dictamen verificació text refós del PEU per la regulació d’establiments destinats a clubs i associacions de cànnabis o d’altres substàncies estupefaents o psicotròpiques legalment permeses de Calafell.

7. Dictamen ple d’aprovació inicial de la modificació puntual del POUM (IX) PAU 24. - Masia de Cal Rion.

8. Proposta de ratificació pel ple de l’apartat 5 de la proposta de la junta de govern local de data 21 de setembre de 2020 d’aixecament de suspensió cautelar de l’expedient de contractació, concurs per a la redacció del projecte executiu per a la rehabilitació i posterior ampliació de la Masia de Cal Rion com a nova seu de l’escola municipal de música i arts de Calafell, així com la posterior direcció de l’obra i continuació de la licitació.

9. Proposta de ratificació pel ple de l’apartat 4 de l’acord de la junta de govern local de data 21 de setembre de 2020, d’aprovació de l’expedient de contractació i dels plecs de clàusules econòmiques administratives particulars i plec tècnic que han de regir la contractació referent a les obres d’urbanització, fases II i III, del carrer Jesús, per procediment obert, i inici de la licitació.

10. Proposta de ratificació pel ple de l’apartat 4 de la proposta de la junta de govern local de 28 de setembre de 2020 sobre la contractació de les obres per a la construcció d’un centre d’acollida d’animals, per procediment obert.

11. Moció que presenten els grups municipals d’ERC, Sumem+Junts i la CUP per debatre en el proper ple de l’Ajuntament de Calafell en relació a la sentència del Tribunal Suprem.

12. Moció conjunta dels grups municipals a l’Ajuntament de Calafell donant suport a les treballadores i els treballadors de l’empresa Glass Saint-Gobain de l’Arboç, per tal d’evitar el seu tancament definitiu.

13. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (5463 a 5795).

14. Donar compte de les actes de junta de gover local (34 a 37).

15. Precs i preguntes.

Cap comentari:

Publica un comentari