dimarts, 11 de maig de 2021

DIJOUS DIA 13 SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA


L’Ajuntament de Calafell celebrarà dijous vinent, dia 13, la sessió plenària corresponent al mes de maig. Serà un ple telemàtic, ateses les circumstàncies sanitàries, que començarà a les 17 hores i se’n farà amb l’habitual transmissió en directe per streaming.

Com en anteriors sessions, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.org, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió.

L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància

2. Aprovació actes anteriors
    2.2. Ple2021/6 ordinari 15/04/2021
    2.2. Ple2021/7 extraordinari amb urgència 29/04/2021

3. Aprovació inicial del pla director d’arbrat viari de Calafell

4. Ratificar al ple l’acord de la junta de govern local de 28/12/2020, d’aprovació de la liquidació del contracte programa de servei de control de l’estacionament amb horari limitat de vehicles a la via pública de l’exercici 2019 i revisió del preu de l’exercici 2020

5. Proposta per incorporar esmenes al reglament per a l’adjudicació d’habitatges destinats a polítiques socials en règim de lloguer temporal

6. Aprovació inicial de la modificació del reglament dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell

7. Designació dels membres de les comissions de seguiment i valoració de les encomanes de gestió dels serveis de l'Ajuntament de Calafell encarregats a CEMSSA

8. Proposta d’acord per al reconeixement de la compatibilitat sol·licitada per un empleat de l'Ajuntament de Calafell, en règim funcionari, per a desenvolupar activitats privades

9. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual. 1r trimestre de 2021

10. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020 i incorporació de romanents de crèdit a 31/12/2020 de l'Ajuntament de Calafell

11. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el primer trimestre de 2021, d’acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials

12. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al primer trimestre de l’exercici 2021

13. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple (2513 a 3715)

14. Donar compte de les actes de la junta de govern local núm. 15,16 i 17 del 2021

15. Precs i preguntes

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada