divendres, 2 de novembre de 2018

DILLUNS 5 DE NOVEMBRE, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dilluns 5 de novembre, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/. L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació actes anteriors.
1.1. Ple 2018/13 ordinari 01/10/2018
1.2. Ple 2018/14 extraordinari amb urgència 03/10/2018

2. Actualització de l’inventari municipal a 31 de desembre de 2017.

3. Aprovació de la sol·licitud de canvi de raó social d’un paradista del mercat municipal de Calafell.

4. Expedient 7961/18 proposta d’aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Calafell i l’Ajuntament de Bellvei.

5. Sol·licitud d’inici d’expedient de delimitació dels termes municipals amb el municipi de Bellvei.

6. Proposta expedient 9434/2018 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de suplement de crèdit finançat amb RLT.

7. Proposta d’aprovació expedient núm 9160/18 de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 33.11,28 euros.

8. Donar compte decrets 3918/18 de datda 21 de setembre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’intervenció 0245_18, referent al servei de transport escolar dels mesos de gener a abril de 2018.

9. Donar compte decret 3100/18 de data 12 de juliol de 2018, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0253_18, referent al subministrament de combustible a les instal·lacions esportives, escoles i dependències municipals.

10. Donar compte decret 3482/18 de data 9 d’agost de 2018, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0293_18, referent al servei de trnasport de productes Banc d’Aliments.

11. Donar compte decret 3254/18 de data 26 de juliol de 2018, corresponent a la resolució de discrepància de l’informe d’Intervenció 0336_18, referent als serveis de correus.

12. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual.

13. Suspensió potestativa per treballs i estudis previs per la modificació puntual del sector de Bellamar nord del POUM.

14. Ratificació del decret d’alcaldia 2018/4328, d’ampliació del termini d’execució del projecte d’intervenció integral del nucli antic de Calafell PTP/430/2010.

15. Proposta d’aprovació de l’expedient de contractació i plec de clàusules econòmiques, administratives i tècniques particulars per a la concessió de domini públic d’ús i explotació de la zona d’activitats nàutiques (ZAN9 del Port de Segur de Calafell, en procediment obert.

16. Aprovació de les bases per a la concessió d’ajuts individuals per al servei de transport adaptat per a persones del municipi de Calafell amb discapacitat i amb dependència, que no puguin fer ús del transport ordinari i que presentin dificultats de mobilitat reduïda i/o necessitats d’acompanyament, per tal de facilitar el seu accés als serveis socials especialitzats d’atenció diürna del territori.

17. Moción que presenta el grupo municipal de C’s para la accesibilidad universal en parques infantiles y en materia de patrimoni cultural y deportivo del municipio de Calafell.

18. Moció que presenten els grups municipals del PSC i CiU de Calafell per a nomenar diversos espais del municipi.

19. Moció conjunta de tots els grups polítics municipals per donar suport a la plataforma Cap nen sense bus.

20. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (3632 a 4520).

21. Donar compte de les actes de la junta de govern local (39 a 43).

22. Precs i preguntes.

Cap comentari:

Publica un comentari