dimarts, 21 de juliol de 2020

DIJOUS 23, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 23 de juliol, sessió plenària ordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. El ple començarà a les 17 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

Com que l’evolució de la pandèmia obliga encara a fer plens virtuals, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.org, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió.

L’ordre del dia és el següent:

1. Donar compte de la concurrència de situació de força major per a la realització de la sessió a distància.

2. Aprovació actes anteriors.
2.1. PLE2020/8 ordinari 11/06/2020
2.2. PLE2020/9 extraordinari amb urgència 30/06/2020

3. Proposta expedient 6374/2020 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes.

4. Dictamen per a l’aprovació inicial de la proposta de conveni urbanístsic per a la modificació puntual del PMU 10–cruïlla del Sindicat.

5. Proposta al ple per adoptar l’acord per exigir a la Generalitat de Catalunya l’abonament del deute pendent de la subvenció atorgada a les escoles bressol.

6. Proposta aprovació calendari pressupostos participatius 2020.

7. Proposta revisió de preus del contracte de manteniment, conservació i implementació de l’estalvi energètic del municipi de Calafell amb la mercantil Rubatec SA (2019).

8. Proposta d’acord d’aprovació de les festes locals del municipi de Calafell per a l’any 2021.

9. Donar compte de la informació a subministrar sobre el compliment de les previsions establertes a l’article 104.BIS LRBRL sobre el nombre de llocs de treball reservats a personal eventual, 2n trimestre de 2020.

10. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 3025, de data 29 de maig de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comité de coordinador dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19. Setmana de l’1 de juny de 2020.

11. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 3304, de data 5 de juny de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comité de coordinador dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19. Setmana del 8 de juny de 2020.

12. Donar compte al ple de la corporació del decret de l’alcaldia núm 3463, de data 11 de juny de 2020, d’aprovació de les directius generals i normes internes sobre sistemes de treball, per a la represa d’activitats de l’administració municipal en el procés de sortida de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

13. Donar compte al ple de la corporació del decret de l’alcaldia núm 3479 de data 11 de juny de 2020, de rectificació de l’error material detectat al decret de l’alcaldia núm 3463, de data 11 de juny de 2020, sobre les directrius generals i normes internes sobre sistemes de treball, per a la represa d’activitats de l’administració municipal, en el procés de sortida de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

14. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 3562, de data 12 de juny de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comité de coordinador dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19. Setmana del 8 de juny de 2020.

15. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 3715, de data 19 de juny de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comité de coordinador dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19. Setmana del 22 de juny de 2020.

16. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 3854, de data 26 de juny de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comité de coordinador dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19. Setmana del 29 de juny de 2020.

17. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 4053, de data 3 de juliol de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comité de coordinador dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi del Covid-19. Setmana del 6 de juliol de 2020.

18. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (3336 a 4365).

19. Donar compte de les actes de junta de govern local (20 a 25).

20. Precs i preguntes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada