dissabte, 1 de desembre de 2018

EL PROPER DILLUNS, PLE ORDINARIL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dilluns 3 de desembre, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior
1.1 Ple 2018/15 ordinari 05/11/2018

2. Nomenament de representants de la corporació en els consells escolars dels centres educatius de Calafell

3. Modificació de la composició dels consells sectorials de participació ciutadana

4. Modificació de la composició dels consells de barri de participació ciutadana

5. Proposta d'aprovació expedient núm. 8999/18 de reconeixement extrajudicial de crèdits de l'OAM Fundació Castell de Calafell, per import de 2.578,28 euros.

6. Donar compte decret d'alcaldia 4713/2018 de creació de nova regidoria i modificació de l'organigrama polític municipal

7. Donar compte de decret corresponent al càlcul del cost efectiu dels serveis en base a la liquidació de l'exercici 2017

8. Donar compte informe de seguiment anual del pla d'ajust 2012 – 3er trimestre 2018

9. Donar compte informe d'execució trimestral 2018 – 3er trimestre

10. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el tercer trimestre de 2018, d'acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials

11. Donar compte de l'informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al tercer trimestre de l'exercici 2018

12. Donar compte decret 4404/2018 resolució discrepància i aixecament de l'objecció, amb aprovació de la despesa i reconeixement de l'obligació de la factura de l'empresa Escola de Vela de Calafell S.L.

13. Revocació i reintegrament dret adjudicat subvenció 2017 entitat Club Petanca Internacional Segur Playa 2005

14. Proposta resolució de recurs de reposició sobre reintegrament de subvenció exp. 9761/2018

15. Ratificació de la modificació de l'article 6 del conveni col·lectiu del personal laboral de l'ajuntament de Calafell, per requeriment del departament de treball de data 23 d'octubre de 2018, aprovat per la mesa de negociació del personal laboral de l'Ajuntament de Calafell

16. Proposta modificació de la contractació del servei de manteniment, conservació i implementació de l'estalvi energètic de l'enllumenat públic del municipi de Calafell adjudicat a l'empresa Rubatec SA

17. Aprovació d'inici d'expedient d'expropiació per ministeri de la llei de la finca del c/ Aire 6 i del conveni d'expropiació per mutu acord

18. Moció que presenta el grup municipal de la CUP per un debat sincer amb la comunitat educativa sobre un nou marc regulatiu integral de l'espai de migdia als centres educatius de titularitat pública

19. Moció que presenten els grups municipals del PSC, ERC, UAM, PPC, C's i el regidor no adscrit senyor Jesús Benedicto Calahorra per donar suport a les reivindicacions dels treballadors i treballadores d'atenció primària de la Xarxa Santa Tecla, a la plataforma d'afectats i per demanar un augment de la partida del pressupost 2019 de la Generalitat, per millorar el servei

20. Moció del grup municipal de Ciutadans (C's) a l'Ajuntament de Calafell per l'estudi de la ubicació d'una residència per grans discapacitats al municipi de Calafell

21. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (4521 a 4944)

22. Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local (44 a 46)

23. Precs i preguntes

Cap comentari:

Publica un comentari