divendres, 15 de maig de 2020

REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

REGLAMENT DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE L’AJUNTAMENT DE CALAFELL


Antecedents

Els pressupostos participatius estan sent una eina important per a que els veïns i veïnes de Calafell s’iniciïn en la democràcia participativa i s’aconsegueixi l’objectiu de decidir col·lectivament on van a parar part dels diners que es recapten a través dels impostos. Però, alhora, fomenten la corresponsabilitat en la presa de decisions, contribuint a millorar les polítiques públiques i el govern de la ciutat.

D’acord amb el Reglament de Participació Ciutadana, l’Ajuntament de Calafell impulsa els pressupostos participatius per tal que els veïns i veïnes puguin proposar i decidir en què invertir aproximadament l’1% dels recursos ordinaris, en el pressupost del següent any.

Els veïns i veïnes del municipi disposen d’una quantitat que establirà el Ple de l’ajuntament, anualment, per a decidir les propostes que considerin més prioritàries. Prèviament, poden fer propostes per valor inferior a la quantitat que estipuli l’acord de Ple. Tot el procés es farà, de manera digital, a través de la Plataforma Decidim Calafell.

No obstant, en les primeres edicions, la possibilitat de realitzar propostes sense un objectiu global o que no compartien una idea conjunta de municipi, de cap a on volem anar, de què volem ser en el futur, ha fet que es plantegés orientar aquests pressupostos participatius cap a un projecte de municipi comú.

Les polítiques europees i nacionals van encaminades a avançar cap els objectius de desenvolupament sostenible, amb la mirada posada en el 2030, que obligarà als ajuntaments a prendre accions en aquest sentit i a proposar projectes orientats en aquesta direcció, per tal d’aconseguir finançament en les convocatòries de les línies habituals d’ajuts de les diferents administracions.

És per aquest motiu que l’ajuntament de Calafell ha reflexionat i pretén orientar les propostes que surtin de la participació ciutadana en aquesta línia. En paral·lel, s’elaborarà un full de ruta, amb participació ciutadana, que ens permetrà consensuar els projectes que ha d’incorporar aquesta estratègia Calafell 2030. Aquest full de ruta servirà per a impulsar les propostes dels futurs Plans de Mandat del Consistori, fins el 2030.

Però, també, els pressupostos participatius agafen aquesta filosofia i recullen aquelles propostes ciutadanes que permeten avançar en l’agenda 2030 pel desenvolupament sostenible. D’aquesta manera, incorporem les propostes ciutadanes en una estratègia conjunta de municipi, la del Calafell 2030.

L’agost de 2015, 193 països van acordar els 17 objectius següents:

1. Eradicació de la pobresa: Acabar amb la pobresa en totes les seves formes a tot arreu.

2. Lluita contra la fam: Acabar amb la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible.

3. Bona salut: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.

4. Educació de qualitat: Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats d'aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.

5. Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere a través de l'enfortiment de dones adultes i joves.

6. Aigua potable i sanejament: Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i de les condicions de sanejament.

7. Energies renovables: Garantir l'accés de totes les persones a fonts d'energia assequibles, fiables, sostenibles i renovables.

8. Ocupació digna i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones.

9. Innovació i infraestructures: Construir infraestructures resistents, promoure una industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

10. Reducció de la desigualtat: Reduir la desigualtat entre i dins dels països.

11. Ciutats i comunitats sostenibles: Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents.

12. Consum responsable: Garantir un consum i patrons de producció sostenibles.

13. Lluita contra el canvi climàtic: Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.

14. Flora i fauna aquàtiques: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per a un desenvolupament sostenible.

15. Flora i fauna terrestres: Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat.

16. Pau i justícia: Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

17. Aliances per als objectius mundials: Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les associacions mundials per a un desenvolupament sostenible.


1. QUI POT PRESENTAR PROPOSTES?


· Qualsevol persona física, empadronada o no, major de 16 anys.

· Cada persona podrà fer una sola proposta.

· Es poden presentar a través de la plataforma de participació municipal, Decidim Calafell (http://decidim.calafell.cat) .

· En cas de necessitar ajuda, poden dirigir-se a la regidoria de participació ciutadana, situada al segon pis del Carrer de l’Església, 29. O bé, trucar al 977699009 Extensió 371.

2. QUIN TIPUS DE PROPOSTES ES PODEN PRESENTAR?

· Poden ser inversions, subvencions a col·lectius (no associacions o entitats) o programes socials que puguin entrar dins dels disset objectius de desenvolupament sostenible.

· Les inversions han de ser relacionades amb l’espai públic i/o la millora dels equipaments municipals, de competència municipal i sobre béns de propietat municipal, concretes i que donin resposta a una necessitat determinada que compleixin la normativa vigent.

· Les subvencions a col·lectius i els programes socials proposats, han d’estar relacionades amb un interès general (no respondre a interessos personals ni d’associacions i/o entitats concretes), perseguint algun dels objectius estratègics esmentats.

· Que siguin viables tècnicament. 

· Que no comprometin el pressupost d’altres anys. 

· Que no suposin un elevat cost de manteniment, un cop realitzades.

· Que no superin l’import aprovat pel Ple, en el cas d’inversions, en el cas de subvencions i en el cas de programes socials.

· S’hauran de presentar en el termini i forma establerta.

· No poden ser actuacions que ja s’estan portant a terme, ja previstes al pressupost municipal o que facin referència a subvencions que s’atorguen.

· No poden suposar accions contràries a les que s’han realitzat en els darrers anys per part del Consistori, ni a les previstes en el Pla de Mandat.

· Respectuoses amb els criteris d’inclusió social, Drets Humans, equitat, llibertat religiosa i sostenibilitat.

· No poden comprometre qui les executarà.

3. COM ES VALORARAN LES PROPOSTES?

· Una Comissió tècnica formada pel Director de Serveis d’Urbanisme, l’arquitecte municipal, la tècnica de Medi Ambient, el tècnic de Manteniment i Serveis i aquells tècnics necessaris per a l’avaluació de les propostes presentades, serà la responsable de valorar les propostes i realitzar un informe tècnic de viabilitat i cost de les actuacions.

· En les propostes en les que sigui necessari un projecte o un estudi tècnic per a desenvolupar-la, s’inclourà el cost en la valoració econòmica total.

· Si una proposta sobrepassa el pressupost màxim acordat pel Ple es valorarà conjuntament amb els promotors/es si es pot reduir l’actuació.

· Davant de dues propostes similars, els serveis tècnics municipals valoraran conjuntament amb els promotors/es si es poden unificar.

· També, proposaran canvis en la ubicació i definició de les propostes, per motius tècnics, parlant amb la persona que ha proposat l’actuació.

· Un cop redactat l’informe tècnic, el Consell Ciutadà podrà decidir quines propostes accepta i quines no. La no admissió de les propostes haurà d’estar motivada. El Consell Ciutadà podrà delegar aquesta competència en el Consell Participatiu que cregui oportú, en funció de la proposta.

4. COM ES FARAN LES VOTACIONS?

· Passaran a la fase de votació les propostes veïnals que compleixin tots els requisits i hagin estat acceptades pel Consell Ciutadà.

· Podran votar persones majors de 16 anys empadronades a la ciutat.

· S’aniran seleccionant les propostes més votades fins esgotar el pressupost aprovat pel Ple.

· El sistema de votació serà a través de la plataforma de participació municipal, Decidim Calafell (http://decidim.calafell.cat).

· Aquesta plataforma permet la votació de diferents propostes, esgotant el pressupost màxim establert pel Ple, a cada veí o veïna.

· En cas de necessitar ajuda, poden dirigir-se a l’àrea de participació ciutadana, situada al segon pis del Carrer de l’Església, 29. O bé, trucar al 977699009 Extensió 371.

5. QUIN ÉS EL CALENDARI?

· El Ple de l’ajuntament aprovarà el calendari anual dels pressupostos participatius, amb el període de propostes, el termini per a fer l’informe tècnic, la data de celebració del Consell Ciutadà (i del Consell Participatiu oportú, en cas de ser necessari) i el període de votació.

· No caldrà tramitar, de nou, l’aprovació del reglament, un cop estigui aprovat el genèric, per a les diferents anualitats.

· Finalment, s’incorporaran les propostes al pressupost municipal per a l’anualitat següent.

Cap comentari:

Publica un comentari