dimarts, 11 d’agost de 2020

DIJOUS 13, SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIAL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dijous 13 d’agost, sessió plenària ordinària. Tornarà a ser un ple per via telemàtica, amb els regidors i regidores connectats en línia des dels seus domicilis, ateses les circumstàncies excepcionals d’aquests moments. El ple començarà a les 17 hores i se’n farà l’habitual transmissió en directe per streaming a http://calafell.tv/calafell-tv-directe/.

Com que l’evolució de la pandèmia obliga encara a fer plens virtuals, els ciutadans que vulguin fer preguntes, poden remetre-les per correu electrònic a alcaldia@calafell.org, fins al dia abans, perquè puguin ser contestades en la mateixa sessió. L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. PLE2020/10 ordinari 23/07/2020

2. Propostes

Àrea Serveis Interns - Personal

2.1.1. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Interns núm 4215 de data 10 de juliol de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comité de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi de la Covid-19. Setmana del 13 de juliol de 2020.

2.1.2. Donar compte al ple de la corporació del decret d’alcaldia núm 4237 de data 13 de juliol de 2020, de definició de l’organigrama municipal versió2 (juliol de 2020).

2.1.3. Donar compte al ple de la corporació del decret del tinent d’alcalde de l’àrea de serveis interns núm 4362, de data 15 de juliol de 2020, d’aprovació dels plans de contingència presentats pel personal responsable i visats pel comitè de coordinació dels plans de contingència, per la prevenció i protecció en l’àmbit laboral dels riscos de propagació i contagi de la Covid-19. Setmana del 20 de juliol de 2020.

Àrea Serveis Interns - Gestió pressupostària i financera

2.2.1. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al segon trimestre de l’exercici 2020.

2.2.2. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el segon trimestre de 2020, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

2.2.3. Donar compte informe d’execució trimestral 2020 - 2n trimestre.

2.2.4. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 -2n trimestre 2020.

3. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple..

4. Donar compte de les actes de junta de govern local.

5. Precs i preguntes.

Cap comentari:

Publica un comentari