dijous, 28 de febrer de 2019

EL PROPER DILLUNS PLE ORDINARIL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dilluns 4 de març, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del nucli de la Platja. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. Ple2019/2 ordinari 04/02/2019

2. Proposta d’aprovació de la modificació de l’actual estructura organitzativa i de l’actual relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Calafell i de l’OAM-Fundació Castell de Calafell.

3. Aprovació inicial del pressupost i plantilla del personal al servei d'aquesta corporació, de l'organisme autònom municipal Fundació Castell de Calafell i societat municipal CEMSSA per l'any 2019.

4. Donar compte decret 4404/18 de data 23 d’octubre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0538_18, referent al servei programa ensenyament esportiu vela, gener a maig 2018.

5. Donar compte decrets 4326/18 de 18 d’octubre 2018 i 4387/18 de 23 d’octubre 2018 corresponents a la resolució discrepància informe Intervenció 0526_18, referent al servei d’honoraris redacció projecte millora de la riera de la Casa Nova a Segur de Calafell.

6. Donar compte decrets 4327/18 de 18 d’octubre 2018 i 4388/18 de 23 d’octubre 2018 corresponents a la resolució discrepància informe Intervenció 0341_18, referent a coordinació seguretat i salut obres reforma i ampliació antic edifici Cooperativa Agrícola per ubicar-hi nova Biblioteca municipal.

7. Donar compte decret 5470/18 de data 28 de desembre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0496_18, referent al servei de reparació càmeres videovigilància dipòsit de vehicles.

8. Donar compte decret 5466/18 de data 28 de desembre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0495_18, referent a despeses corresponents a tasques de manteniment de la via pública.

9. Donar compte decret 5472/18 de data 28 de desembre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0848_18, referent al servei de neteja i manteniment de platges maig a novembre de 2018.

10. Donar compte decret 5474/18 de data 28 de desembre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0850_18, referent al servei de manteniment d’espais verds abril a desembre de 2018.

11. Donar compte decret 4323/18 de data 18 d’octubre de 2018 corresponent a la resolució de discrepància de l'informe d'Intervenció 0532_18, referent al servei de manteniment de les fotocopiadores i equips multifunció dels diferents departaments.

12. Donar compte informe de seguiment anual del pla d’ajust 2012 – 4rt trimestre 2018.

13. Donar compte informe d’execució trimestral 2018 – 4rt trimestre.

14. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2018.

15. Donar compte de l’informe de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el quart trimestre de 2018, d’acord amb la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

16. Declarar desert el procediment de contractació, sota la modalitat de procediment obert per l’adjudicació del contracte de concessió de domini públic d’ús i explotació de la zona d’activitats nàutiques (ZAN) del Port de Segur de Calafell (33/2018-cnt), en procediment obert i aprovació plec de clàusules per licitació de la concessió procediment negociat amb publicitat.

17. Deixar sense efectes la resolució provisional de la subvenció per la rehabilitació de l'immoble situat al c/ Església 14, anualitat 2013.

18. Bonificació ICIO immoble catalogat Plaça Catalunya 23 (comunicació previa obres menors)

19. Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM (VIII) PPU 4 sector Bellamar nord (exp. 1625/19)

20. Ratificar conveni de col.laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona per la participació conjunta i coordinada al programa de fires, promocions i campanyes de publicitat de l'exercici 2019.

21. Aprovació de la revisió anual del padró municipal d'habitants, amb referència a 1 de gener de 2018

22. Donar compte de les resolucions dictades des de el darrer ple municipal (211 a 702)

23. Donar compte de les actes de la junta de govern local (4 a 7)

24. Precs i preguntes

Cap comentari:

Publica un comentari