diumenge, 1 de juliol de 2018

DEMÀ DILLUNS, PLE ORDINARIL’Ajuntament de Calafell celebrarà, dilluns 2 de juliol, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/.

L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació acta anterior.
1.1. Ple 2018/8 ordinari 04/06/2018

2. Incoació de l’expedient per a la creació d’una escola de música de titularitat municipal de l’Ajuntament de Calafell.

3. Ratificació decret d’alcaldia núm 2667/2018 de cessió d’un dels locals situat als baixos de l’edifici ubicat al carrer Baix Penedès 1 de Calafell (antic jutjat de pau) a la colla de Diables de Calafell.

4. Ratificar el decret d’alcaldia núm 2018/2809, de 22 de juny, d’aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la societat municipal CEMSSA.

5. Ratificar el decret d’alcaldia núm 2018/2811, de 22 de juny, d’aprovació inicial del canvi de forma de gestió del servei de les llars d’infants municipals

6. Dictamen sobre la derogació de l’OF 2.2.11 reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de sereis de subministraments d’interès general de l’Ajuntament de Calafell, i aprovació provisional de l’OF reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de subministraments de la Diputació de Tarragona.

7. Proposta d’acord de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics de l’Ajuntament de Calafell i l’OAM Fundació Castell de Calafell subjectes a funció interventora.

8. Proposta expedient 5739/2018 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb RLT.

9. Aprovació provisional modificació puntual Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (III), zona Passatge del Ferrocarril.

10. Aprovació provisional modificació puntual (IV) POUM sector dels PEU de serveis tècnics “La Rafela”.

11. Rectificació d’error material acord ple 9/4/2018, de l’acceptació de la cessió de les finques situades al carrer Loira.

12. Ratificar decret 2484/2018 revocació parcial subvenció 2017 a l’esportista D. Camarzana Mellido.

13. Ratificar decret 2498/2018 revocació parcial subvenció 2017 a l’esportista D. Amour Corral.

14. Ratificar decret 2483/2018 revocació parcial subvenció 2017 a l’esportista M. Ben Erradi Karmoun.

15. Donar compte de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (2381a 2812).

16. Donar compte de les actes de la junta de govern local (21, 22, 23 i 24).

17. Precs i preguntes.

Cap comentari:

Publica un comentari