dissabte, 7 d’abril de 2018

DILLUNS DIA 9, PLE ORDINARI


L’Ajuntament de Calafell celebrarà, dilluns 9 d’abril, sessió plenària ordinària. El ple començarà a les 17 hores, a la sala de plens, a les dependències municipals del carrer Sant Pere 29. La sessió podrà seguir-se en directe mitjançant la tradicional transmissió radiofònica de Calafell Ràdio (107.9 FM i www.calafell.tv), però també per streaming: calafell.tv/calafelltv/. L’ordre del dia és el següent:

1. Aprovació actes anteriors.
1.1. Ple 2018/4 extraordinari 26/02/2018
1.2. Ple 2018/5 ordinari 05/03/2018

2. Nomenament dels membres que formen part de la mesa de contractació permanent de l’Ajuntament de Calafell.

3. Expedient 2018/2686. Acord sobre usos de la via pública.

4. Aprovació de la proposta de modificació del conveni regulador de la delegació de facultats de gesteió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de l’Ajuntament de Calafell a favor de la Diputació de Tarragona.

5. Donar compte de l’informe d’intervenció i de tresoreria sobre el període mig de pagament a proveïdors corresponent al quart trimestre de l’exercici 2017.

6. Donar compte de l’informe d’intervenció i de tresoreria sobre el compliment dels terminis de pagament en el quart trimestre de 2017, d’acord amb la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

7. Proposta donar compte decret de l’alcaldia núm 2018/1198 de data 19/03/2018 corresponent a la proposta d’acorc en relació amb l’aprovació del pla pressupostari a mig termini pel període 2019-2021.

8. Proposta expedient 2627/2018 modificacions pressupostàries de l’Ajuntament de crèdit extraordinari finançat amb baixes.

9. Proposta d’aprovació expedient núm 2639/18 de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 210.960,75 euros.

10. Dictamen sobre aprovació provisional, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal núm 2.2.1, reguladora de la taxa de l’estacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipals.

11. Dictamen sobre aprovació provisional, si escau, de la modificació de l’ordenança fiscal núm 2.2.7, reguladora de la taxa de l’ocupació de la via pública, amb quioscos, parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions, indústries de carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.

12. Expedient 2018/2629. Atorgament d’un termini d’audiència en relació a l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

13. Expedient 2018/2630. Atorgament d’un termini d’audiència en relació a l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

14. Expedient 2018/2631. Atorgament d’un termini d’audiència en relació a l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

15. Expedient 2018/2632. Atorgament d’un termini d’audiència en relació a l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

16. Expedient 2018/2634. Atorgament d’un termini d’audiència en relació a l’expedient de revocació de la concessió d’ús privatiu de béns de domini públic per impagament del cànon establert.

17. Acceptació cessions finques destinades a equipaments carrer Loira, avinguda Mossèn Jaume Soler/Cossetània.

18. Aprovació inicial modificació puntual pla d’ordenació urbanística municipal (VII), PAU 10, avinguda Brasil i antiga plaça de braus.

19. Proposta aprovació expedient de cessió gratuïta de tres vehicles motocicleta de titularitat municipal.

20. Proposta desafectació vehicle turisme de la Policia local per fer permuta d’un altre vehicle amb l’Ajuntament d’Altafulla.

21. Proposta d’acord d’aprovació de les festes locals del municipi de Calafell per a l’any 2019.

22. Proposta d’aprovació d’atorgament de subvencions a carrosses i comparses participants a les rues del Carnaval Xurigué de Calafell 2018.

23. Proposta de modificació del protocol del projecte de reutilització de llibres als centres educatius.

24. Proposta d’aprovació de les bases específiques i convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a les entitats cuturals del municipi de Calafell, exercici 2018.

25. Proposta d’aprovació de les bases específiques i convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a les entitats o associacions de veïns de les urbanitzacions del municipi de Calafell, exercici 2018.

26. Proposta d’aprovació de les bases específiques i convocatòria per a l’atorgament de subvencions per als centres escolars del municipi de Calafell pel projecte anual de centre, exercici 2018.

27. Proposta d’aprovació de les bases específiques i convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a les AMPA’s dels centres educatius del municipi de Calafell per a les activitats extraescolars, exercici 2018.

28. Proposta d’aprovació de les bases específiques i convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a activitats esportives i per a la promoció esportiva per a l’any 2018 de l’Ajuntament de Calafell.

29. Moció que presenta el grup municipal Ciutadans-Ciudadanos per a la garantia de la seguretat i convivència ciutadanes front a l’ocupació il·legal de vivendres.

30. Donar comptes de les resolucions dictades des del darrer ple municipal (798 a 1247).

31. Donar compte de les actes de la junta de govern local (8, 9, 10 i 11).

32. Precs i preguntes

Moció d’urgència

Moció del grup municipal Ciutadans-Ciudadanos per a impulsar la formació en reanimació cardiopulmonar als centres educatius de Calafell. Adhesió a la declaració “Kids save lives”.

Cap comentari:

Publica un comentari